Gör Riksbanken rätt?

Under de senaste veckorna har Riksbanken upprepade gånger kritiserats för att reagera på höjda energi- och livsmedelspriser när andra priser inte ökar över inflationsmålet. Riksbanken beskylls för att bedriva en onödigt stram penningpolitik.

Debatten verkar röra två frågeställningar. För det första: Bör Riksbanken motverka förändringar i relativpriser, eller ska man låta energi- och livsmedelspriserna öka om andra priser är stabila? Här verkar såväl Riksbanken som dess kritiker vara eniga om att uppgiften främst är att motverka en mer allmän prisuppgång.

För det andra: Orsakades räntehöjningarna under våren av att Riksbanken reagerade för kraftigt på ökade energi- och livsmedelspriser, eller kan räntehöjningarna motiveras med mer allmän inflationsbekämpning? Här går åsikterna isär, men en närmare titt på “bevisen” styrker Riksbankens uppfattning att de bekämpar en mer allmän inflationsökning. I protokollen från de penningpolitiska mötena har direktionsledamöterna upprepade gånger påpekat att de högre energi- och livsmedelspriser främst ger en tillfällig inflationsuppgång. De har i stället uttryckt större oro när inflationsförväntningarna i ekonomin har stigit.

Och Riksbankens räntesättning ligger i linje med uttalandena i mötesprotokollen. En av de tydligaste slutsatserna från den penningpolitiska forskningen är att centralbanker bör reagera kraftigt på inflationsförändringar. Enligt den s k Taylorprincipen ska reporäntan förändras mer än inflationen, lämpligen med en faktor 1,5.

Kan Riksbankens val av reporänta i stora drag kan förklaras med hjälp av denna enkla tumregel? Vilket mått på “inflationen” har Riksbanken i sådana fall fokuserat på? Figuren nedan visar Riksbankens reporänta, samt den reporänta som impliceras av tumregeln om Riksbanken fokuserat på KPI-inflationen de senaste 12 månaderna, respektive hushållens aktuella inflationsförväntningar för de kommande 12 månaderna. Om Riksbanken hade fokuserat på den faktiska inflationen borde de ha höjt räntan betydligt mer än de har gjort. Data verkar ge mer stöd för tesen att Riksbanken har reagerat, men kanske något blygsamt, på stigande inflationsförväntningar. 

KPI-regeln är reporänta = 0.49+1.5*KPI-inflation. Förväntningsregeln är reporänta = -0.24+1.5*inflationsförväntningar. Konstanterna har valts för att ge bästa anpassning till reporäntan under perioden 2002-2008 (den period då inflationsförväntningar finns i enhetlig serie).

Reporänta, faktisk och implicerad av enkla tumregler. KPI-regeln baseras på KPI-inflationen enligt SCB:s löpande 12-månaderförändringar. Förväntningsregeln baseras på hushållens inflationsförväntningar för de kommande 12 månaderna enligt Konjunkturinstitutets barometerundersökningar.

—————

Länktips:

Debatten har främst bedrivits på SvD Brännpunkt. Se: Ingemar Bengtssons inledande kritik, Riksbankens replik, Ingemar Bengtssons replik, och Jörgen Appelgrens förnyade kritik. Diskussionen har också följts på Andreas Berghs sidor.

Frederic Mishkin diskuterar och motiverar vilka prisförändringar penningpolitiken bör reagera på. I linje med debatten ovan anser han att inflationsförväntningarna är centrala och att relativprisförändringar inte ska bekämpas. Speciellt bör centralbanker inte motverka prisförändringar för varor som olja och spannmål som handlas på finansiella marknader och vars pris ofta ändras.

Konsten att konsumera

I nationalekonomiska läroböcker är det lätt att vara konsument. Man vet vad man vill och gör enkla val som att välja mellan äpplen och apelsiner. I verkliga livet är det betydligt krångligare.

Jag har precis fått för mig att jag vill ha den lilla bärbara datorn Asus Eee för 3000 kronor. Det är en så kallad ultraportabel dator som man kan ta med sig överallt. Asus Eee verkar både billig och bra, så det är väl bara att slå till?

Läser man lite mer om den kan man dock ta reda på att tillverkaren Asus har en lång rad av nya och bättre modeller på gång. Konkurrenter kommer snart att lansera liknande datorer (till exempel Dells Mini-Inspiron och MSI Wind). Som konsument ställs man inför problemet att bedöma den framtida teknik- och marknadsutvecklingen. Kan jag få en dubbelt så snabb dator för samma pris om ett halvår? Finns den med inbyggt mobilt bredbandsmodem om några månader?

Företag är inte sena och att dra nytta av våra bekymmer. Tillverkare informerar inte om när och till vilket pris deras nya modeller kommer att börja säljas. Återförsäljare säljer datorer och telefoner tillsammans med abonnemang för att göra det svårare att jämföra priser. Cykelringens vilseledande realisationer behöver jag väl knappast påminna om.

Förutom fräck försäljningsteknik och snabb teknikutveckling försvåras livet som konsument av att vi inte alltid vet våra egna behov. Jag har till exempel väldigt svårt att veta hur mycket jag skulle använda en Asus Eee innan jag har börjat använda den.

Jag tror att vi som konsumenter ofta köper fel produkt till fel pris. Det finns förmodligen stora välfärdsvinster i en aktiv konsumentpolitik. Sverige har redan en förhållandevis god konsumentpolitik och det finns flera bra icke-statliga initiativ (till exempel Råd & Rön, Smartson och Pricerunner). Hur politiken bör se ut och hur stora de potentiella välfärdsvinsterna är vet vi nationalekonomer dock inte mycket om. Det är först på senare år som nationalekonomer på allvar gjort avsteg från principen att konsumenter alltid gör vad de vill. Inte förrän vi förstår hur och varför folk gör misstag kan vi ge skarpa policyrekommendationer. Den omskrivna boken Nudge visar att nationalekonomin har en potential att göra just detta, men också att vi fortfarande har en lång väg att gå.

Mer spekulation, tack!

Matpriserna verkar vara på väg ner igen. Förvånas därför inte om rapporterna om hungerkravaller snart ersätts av reportage om fattiga jordbrukares svåra belägenhet. För så är det: höga matpriser drabbar konsumenter, låga drabbar producenter (vilket lyfts fram här, här, här och här). Stora prisvariationer drabbar däremot alla och är — faktiskt — något som kan motverkas av ökad spekulation.

cows

Instabila priser skapar inte bara stora variationer i inkomster för både producenter och konsumenter. De gör dessutom investeringar i ökad produktion mer riskabla. Aktieägare med goda möjligheter att sprida risker kan hantera detta, men det är betydligt svårare för världens alla småbönder utan tillgång till fungerade kreditmarknader (läs gärna vad Esther Duflo har att säga om detta).

Under våren nämndes ofta spekulation som en bidragande orsak till de höga matpriserna (ex här, här och här). För att spekulation ska driva upp priserna krävs emellertid att man bygger upp lager av mat i dag, med förhoppningen att kunna sälja till ännu högre priser i morgon. Eftersom lagren av mat istället tömdes var detta knappast vad som hände. Tvärtom kan man säga att gårdagens spekulation medelst stora lager hjälpte till att hålla nere vårens matpriser. Om det inte funnits lager att tömma hade priserna blivit ännu högre.

Spekulation innebär att förväntningarna om den framtida utvecklingen påverkar förhållanden redan i dagsläget. Det är bra eftersom både produktion och konsumtion ges mer tid att anpassa sig. Även om det enbart är förväntningar som driver upp matpriserna får bönderna incitament att öka produktionen. Eftersom produktionskostnaderna inte ökat stiger vinsterna, vilket dessutom möjliggör de investeringar som krävs. Spekulation kan därför jämna ut priserna över tid, i varje fall om förväntningarna är välgrundade.

Egentligen är detta inga nya insikter. Redan i första mosebok gav mästerspekulanten Josef farao rådet att samla i ladorna under de sju feta åren. Dagens finansiella whiz-kids kan nog sprida riskerna på ett än mer sofistikerat sätt.

Regeringen snålar om ny förmögenhetsdatabas

När förmögenhetsskatten avskaffades togs även kontrolluppgiftsskyldigheten bort för tillgångar och skulder. Detta var rimligt med tanke på att staten inte längre behövde uppgifterna i något fiskalt syfte. Men nu motverkar regeringen skapandet av en ny förmögenhetsstatistik — trots att skatten är borta. Istället skyller man på för höga kostnader.

Bakgrunden är följande. Redan nästa år kommer SCB sakna detaljerad kunskap om svenskarnas förmögenheter, vilket kraftigt försvårar skapandet av en tillförlitlig förmögenhetsstatistik. En sådan statistik behöver både politiker och forskare för att kunna utforma och utvärdera landets välfärdspolitik. SCB kontaktade därför finansdepartementet flera gånger under våren 2008 med förslag om hur en ny statistik ska läggas upp. Tyvärr var responsen kylig.

I SCB:s bäst underbyggda och ur forskningssynpunkt relevantaste förslag utformas förmögenhetsstatistiken på samma sätt som den nuvarande inkomstfördelningsstatistiken, HEK, dvs som en kombination av registerdata (t ex inkomster, bilar, hus, skog etc) och en urvalsbaserad telefonundersökning där detaljer om hushållet och andra tillgångstyper kan samlas in. Ur denna synvinkel skulle statistiken rentav bli bättre än det gamla registret!

Kostnaden för den nya statistiken skulle vara ca 10 mkr per år, dvs mindre än Sveriges Roll- och Konfliktspelförbund får varje från staten (se här). Och dessutom lägre än andra länders förmögenhetsstatistik. I USA kostar Survey of Consumer Finances enligt dess frontperson Arthur Kennickell mer än tio gånger så mycket. Och kostnaderna för ECB:s nya förmögenhetsstatistik ligger i nvå med SCF.

Så varför snålar den svenska regeringen med denna för kunskapsskälla som andra länder uppenbarligen prioriterar högt? Anders Borg, svara mig du…

Allt snabbare hyressänkningar

Dagens Nyheter konstaterar att hyreshöjningarna i allmännyttan varit rejäla. Hela 2,38 procent mot fjolårets 1,64. Eftersom inflationen ligger kring fyra procent innebär detta emellertid att hyresgästerna fått en real hyressäkning på ca 1,5 procent. Förra året låg inflationen på 2,2 procent så då stannade den reala sänkningen på dryga halvprocenten.

Fortsätter det så här kanske det snart blir gratis att bo i hyresrätt.

(Tipstack till Johan A)

Lärarfackens misslyckade strategi

Läraryrkets status har fallit rejält vilket inte minst avspeglar sig i de låga löner som diskuterats tidigare. En förklaring till denna utveckling står paradoxalt nog att finna i lärarfackens hårdnackade motstånd mot obehöriga lärare. Genom att de obehöriga lärarna förvägrats samma villkor som behöriga har de nämligen även gjorts förhållandevis attraktiva för arbetsgivarna.

Sedan länge är det exempelvis oförenligt med skollagen att ge obehöriga lärare fast anställning, däremot är det ok att ha dem anställda utan trygghet. Detta skapar ett guldläge för rektorerna som kan ha obehöriga lärarare anställda under terminerna och sedan låta dem gå på a-kassa under loven. Naturligtvis kan detta öka personalomsättningen men budgeten blir lättare att hålla och det kan bli pengar över till annat. Någon hjälp från facket att driva frågan om fast anställning lär en obehörig knappast få.

Av någon anledning tycks lärarfackens ledningar missat grundkursen i fackföreningskunskap: för att förbättra medlemmarnas villkor bör man begränsa efterfrågan på de grupper man inte företräder. I väntan på ett totalstopp för obehöriga lärare görs detta bäst genom att kräva samma villkor för alla. Finns det någon grupp man vill hålla borta från yrket, då är det smartast att kräva ännu mer för deras räkning. Andra delar av fackföreningsrörelsen har insett detta sedan länge och när importen av finländsk arbetskraft sköt i höjden under början av 1970-talet infördes regler om språkundervisning på betald arbetstid (Svenskundervisningslagen, 1972:650). De höjda kostnaderna för finska arbetare gjorde dem mindre attraktiva och invandringen från Finland minskade (en parallell finns i hur LO vill hantera illegal arbetskraft).

Lärarfacken borde naturligtvis agerat på motsvarande sätt och krävt betald vidareutbildning för obehöriga lärare. I övrigt borde facken insisterat på likvärdiga anställningsvillkor och välkomnat de obehöriga som fullvärdiga kollegor. På så sätt hade man vridit arbetsgivarnas kostnader till de behöriga lärarnas fördel och vi hade sett betydligt färre obehöriga lärare på de svenska skolorna.

Sedan är det en annan femma om det varit bra för eleverna (mer om det här och här).

Ta inte globaliseringen för given!

Det är sällan jag så helhjärtat håller med en ledarskribent som jag gjorde när jag läste Ragnar Roos inlägg om globalisering i tisdagens DN. Även om man kan tycka att ökad öppenhet borde vara självklart positivt så kan man inte ta globaliseringen för given. Tillsammans med Daniel Waldenström (även känd som Ekonomistas Daniel) har jag under våren skrivit en översikt om globalisering och inkomstfördelning och en av våra viktigaste poänger är, precis som Ragnar Roos skriver i sin ledare, att inte tro att utvecklingen mot ökad öppenhet inte kan vändas. Påfallande ofta pratas det om globalisering som om det vore en sorts naturkraft som inte går att stoppa. Som Ragnar Roos också påpekar så lär oss historien att så inte är fallet. Det var just politiska beslut, inte någon förändring bortom kontroll, som resulterade i att världen mellan de två världskrigen blev mer sluten. Detta trots att kommunikationsteknologin – tillsammans med politiken den viktigaste förutsättningen för globalisering – fortsatte att utvecklas. I sammanfattning av vår översikt understryker vi vikten av att “ta eventuella negativa utfall för vissa grupper på stort allvar då uppfattningen att globalisering resulterar i ökade orättvisor kan skapa ett politiskt tryck på ökad protektionism […] och på så sätt skada den i grunden positiva utveckling som globaliseringen utgör”.

Varför väljer vi att trycka på detta? Jo, globaliseringsmotståndare lyfter ofta fram negativa utfall för enskilda grupper (eller individer) som argument för att “stoppa globaliseringen”. (Innebörden av detta är dock ofta oklar och som William Easterly konstaterar i sitt inlägg i The New Palgrave Dictionary of Economics så verkar förvirrade diskussioner om globalisering ofta bottna i skillnader i vad man egentligen pratar om). Svaret från globaliseringsförespråkare är inte sällan att hävda att sådana effekter inte existerar. Detta är dock ett problematiskt svar. De har förstås rätt såtillvida att de flesta empiriska studier inte finner något stöd för att globalisering leder till ökad inkomstojämlikhet (eller mera precist; effekterna av handelsglobalisering tycks vara små medan finansiell globalisering eventuellt gynnar den yttersta toppen av inkomstfördelningen mer än andra). Samtidigt är det svårt att se att det inte skulle finnas grupper som åtminnstonne kortsiktigt kan drabbas negativt av de omställningar som är hela poängen med globaliseringen. Som Dani Rodrik har formulerat saken:

If one believes that international trade is a major contributor to the prosperity of the advanced industrial countries, one must also believe that trade is responsible for some of the social and distributional costs that trade’s opponents have charged it with. Why? Because trade can generate sizable economic benefits only by restructuring economies—that is the essence of specialization according to comparative advantage—and in the real world restructuring does not happen without someone bearing costs. Therefore, as economists recognize, the flip side of the gains from trade is the losses that have to be incurred by adversely affected workers and enterprises. Simply put: no pain, no gain! It makes little sense to pretend otherwise.” (Ur “The debate over globalization: How to move forward by looking back“)

Givet hur diskussionen ofta ser ut måste alltså globaliseringen räddas inte bara ifrån konspirationsteoretiker och de som vill skylla allt ont i världen på “globaliseringen”, utan också från dem som argumenterar för att globaliseringen inte kan föra några problem med sig eller är något som är ostoppbart och att det därför bara är att gilla läget.  

(Översikten som jag och Daniel skrivit är en underlagsrapport för Globaliseringsrådet och kommer publiceras under hösten så vi lär återkomma till den).

Dyrt att binda räntan

Som makroekonom tillfrågas man ofta om räntans kommande utveckling och om det är läge att binda räntan. Det är frågor som vi vanligen försöker undvika att svara på. Om man ska binda räntan eller inte beror i hög utsträckning på individens förutsättningar, och det finns ingen anledning att tro att ekonomer har mer information om ränteutvecklingen än vad som finns prissatt på marknaderna. Men vi brukar också konstatera att rörlig ränta i genomsnitt blir lite billigare än bunden ränta, och att den som har ekonomiska marginaler bör luta åt rörliga räntor.

I nuläget finns det extra starka argument för rörliga räntor. Figur 1 nedan visar att oron på finansmarknaderna under våren och sommaren har fått tydligt genomslag på den svenska marknaden.1 Bankernas lånekostnader har stigit betydligt mer än statens, och detta gäller speciellt på de längre löptiderna.

Figur 1. Skillnad mellan den ränta bankerna lånar till (STIBOR 1 och 3 månader samt BoObl 5 år) och den ränta staten lånar till (SSVX 1 och 3 månader samt Gvb 5 år). Källa: riksbanken.se.

Bankernas högre lånekostnader verkar också ha fått genomslag på bolåneräntorna, som Figur 2 visar. Vi ser att bolåneräntorna har utvecklats ungefär som bankernas upplåningskostnader. I relativa termer har SBAB:s 5-årsränta blivit drygt 50 punkter dyrare än 3-månadersräntan. Det finns inga tidsserier för SBAB:s 1-månadsränta, men jag misstänker att skillnaden mellan 5-årsräntan och SBAB:s 1-månadsränta har ökat ännu mer.

Figur 2. Skillnad mellan SBAB:s bolåneräntor och statsräntor. Källa: sbab.se och riksbanken.se.

Sällan har det varit så dyrt att binda sina lån, och så lätt att rekommendera rörliga räntor.2 Detta är något som även hushållen själva verkar inse, eftersom andelen hushåll som väljer rörlig ränta stiger. Det är svårare att begripa hur nyhetsmedia och SBAB kan tolka den ökade andelen rörliga lån som ett misstroende mot Riksbanken.

—————
1) Under 2007 och inledningen av 2008 steg riskpremierna betydligt mer i USA än i Sverige (se Riksbanken, 2008 och Taylor & Williams, 2008).
2) Även om riskpremierna på rörliga lån hade stigit lika mycket som på bundna lån skulle det finnas mycket som talar för att välja rörliga räntor för tillfället. Rimligen är åtminstone en del av uppgången i riskpremier tillfällig. När framtiden för de svenska bankerna klarnar något så att osäkerheten på finansmarknaderna minskar är det olyckligt att ha bundit sig till de höga riskpremierna.

Ska kommunerna ansvara för socialbidragen?

dagens eko konstaterar SKLs chefsekonom Clas Olsson att kommunerna har att förvänta sig högre utgifter för socialbidrag om arbetslösheten stiger, som en följd av A-kasse-avhoppen. Detta aktualiserar frågan om hur ansvaret för välfärdspolitiken bör fördelas mellan stat och kommun.

Rent historiskt har kommunerna, eller om vi går längre tillbaka, socknarna, ansvarat för fattigvård, medan socialförsäkringssystemet kom att bli statligt. Hur vettigt är egentligen denna uppdelning? Inte särskilt verkar det som när man betänker hur åtstramningar på statlig nivå leder till ökade utgifter på lokal nivå. Här ser vi exempel på en uppenbar målkonflikt, som knappast gynnar medborgarna.

Dessutom talar första kapitlet i de flesta läroböcker i Fiskal Federalism också om för oss att den centrala nivån bör ta hand om omfördelning, eftersom det inte är troligt att detta kan skötas på lokal nivå, p g a bland annat migrationsströmmar mellan kommuner.  Matz Dahlberg och Karin Edmark visar också i en studie, accepterad i Journal of Public Economics, att det verkar finnas ett “race to the bottom” i den kommunala socialpolitiken: om en kommun sänker sin bidragsnivå med 100 kronor kommer grannkommunerna sänka nivån med 59 kr.  Detta kommer med stor sannolikhet innebära att generositeten i välfärdssystemet blir lägre än vad invånarna egentligen önskar.

Kanske är det dags för en ny Ansvarskommitte som vågar ifrågasätta den traditionella fördelningen av uppgifter mellan stat och kommun.

Subventionerat kompetenssparande — fortfarande en dålig idé

Kristdemokraterna och TCO föreslår att sparande till vidareutbildning bör subventioneras. Det är en dålig idé.

De flesta är överens om vidareutbildningars positiva effekter för såväl individer som näringsliv och samhälle. Innan subventioner ges måste vi ändå fråga om marknaden inte ger korrekta incitament för individer och/eller företag att investera i utbildning. Här finns det en del som talar för att så inte alltid är fallet — det kan t ex uppstå kontraktsproblem mellan arbetsgivare och anställda, det kan finnas likviditetsproblem, samhällsnyttan kanske ignoreras, generellt sparande snedvrids genom beskattning på avkastningen, och det progressiva skattesystemet snedvrider avkastningen på högre utbildning.(*)

Men det finns ändå flera invändningar mot sparsubventioner. T ex:

  1. Många former av utbildning är avgiftsfria och därmed redan kraftigt subventionerade. Dessutom finns möjlighet till studiebidrag för högskoleutbildningar, men inte för dem över 54 år. Att studiebidrag inte utgår för äldre studenter beror rimligen på att samhällsavkastningen av deras studier bedöms vara liten. Om detta är en felbedömning (vilket jag betvivlar) verkar det mer naturligt att höja åldersgränsen för studiemedel.
  2. Det är tveksamt om sparsubventioner skulle ha någon betydande effekt på de grupper som är i störst behov av vidareutbildning. Rimligen behövs ett ganska betydande sparande — kanske 1000 kr/mån i fem år för att finansiera 20 veckors studier. Eventuella stöd bör vara mer riktade mot rätt grupper.
  3. Ett system som bygger på sparande kräver långsiktig planering och får bristande flexibilitet. Om ytterligare subventioner ska ges verkar det bättre med generösare möjligheter till studielån.
  4. Om orsaken till subventionsbehovet är att vi har för lite privat sparande eller att individens avkastningen på utbildning är för låg bör man i första hand angripa de underliggande snedvridningarna, dvs kapitalinkomstbeskattningen eller skattesystemets progressivitet.

Listan kan göras längre. Se t ex några av invändningarna mot det förslag på subventionerat kompetenssparande som lades 2000 och, i lite urvattnad utformning, infördes 2002 och avskaffades 2004.

—————
*) En genomgång av flera av dessa punkter finns i Ericsson, T. (2002).