Inget (korrelations)samband mellan studier och studieresultat!

Alla som läst statistik har lärt sig att korrelation inte implicerar kausalitet. En korrelation säger till exempel inget om orsakssambandets riktning. Att människor använder paraplyn när det regnar, skulle kunna bero på att regn orsakar paraplyanvändande, eller det motsatta, att paraplyanvändande orsakar regnande. Att sjukhus är fulla av sjuka människor och en hel del till och med dör där, säger inte något om huruvida sjukhus gör människor sjuka, eller om det är sjuka människor som besöker sjukhus. I de här fallen vet vi naturligtvis orsakssambandens riktning, men i många andra fall är de mycket svårare att fastställa.

Korrelation implicerar alltså inte kausalitet, men implicerar kausalitet korrelation? Många, inklusive vissa ekonomipristagare, tycks ha en intuitiv magkänsla att kausalitet måste motsvaras av någon slags korrelation i data. Så är det dock inte nödvändigtvis. Mina standardexempel för att illustrera detta när jag undervisar är en person som styr en segelbåt och kompenserar för vind och vågor genom att hela tiden svänga till höger och vänster. På detta sätt kan båten hålla en stadig kurs. Den som observerar kaptenen skulle dock notera att båten rör sig rakt framåt trots att kapten styr flitigt åt olika håll hela tiden. Ett liknande exempel är centralbank som följer ett inflationsmål – om de helt lyckades med att pricka inflationsmålet skulle styrräntan och inflationen inte vara korrelerade.

Jaja, tänker nu den kritiska läsaren, det där må vara intressanta påhittade exempel, men det är specialfall utan praktisk relevans. Men det finns verkliga exempel, till exempel uppenbarade sig ett sådant för mig häromdagen. På den senaste duggan i min ekonometrikurs frågade jag studenterna hur många föreläsningar de varit på för att kunna studera sambandet mellan deltagande på föreläsningar och resultat på duggan. I det här fallet “vet” vi naturligtvis att deltagande på mina föreläsningar är lärorikt, det finns alltså ett positivt orsakssamband. Figuren nedan visar genomsnittligt antal rätt (av maximalt åtta) beroende på hur många föreläsningar studenterna närvarade vid. Antalet observationer är cirka 60. Som synes av figuren är korrelationen mellan antalet rätt på duggan och antalet föreläsningar närmast obefintlig (om något negativ, men ej statistiskt signifikant).

Nu tänker dock den vakna läsaren att en alternativ förklaring är att mina föreläsningar är så usla att man inte lär sig något av att gå på dem. Det är en rimlig hypotes som jag inte kan falsifiera med den data jag har. Men däremot kanske vi kan enas om att studera fler timmar inför en dugga borde öka duggaresultatet? Så måste det rimligtvis vara. Figuren nedan visar hur många timmar per vecka som studenterna uppgav att de har pluggat på egen hand veckorna innan duggan. Som synes är korrelationssambandet med duggaresultatet närmast obefintligt även i detta fall (och inte statistiskt signifikant).

Att döma av korrelationen mellan pluggande och resultat ser det ut som pluggande inte lönar sig alls. Detta kan rimligtvis inte stämma. Mer troligt är att studievana studenter väljer hur många föreläsningar de går på och hur mycket de pluggar hemma utifrån förkunskaper, hur svårt de tycker ämnet är, hur mycket de föredrar att plugga på egen hand osv. Om alla studenterna likt en centralbankir siktar på ett visst resultat på duggan och rationellt anpassar studierna därefter, ja, då skulle vi observera mönstret i figurerna ovan – stor variation i hur mycket de pluggar, men liknande resultat på tentan. Kausalitet utan korrelation alltså.

(I det här fallet är frånvaron av korrelation inte alls självklar, vi skulle kunna ha föreställt oss både en positiv och negativ korrelation, men exemplen illustrerar att vi måste vara ytterst försiktiga när vi försöker dra slutsatser om orsakssamband utifrån data som bygger på människors val. Den som studerat ekonometri vet att det finns flera sätt att ta reda på vad det underliggande orsakssambandet är i ett fall som detta. Vi kan till exempel genom regressionsanalys försöka kontrollera för de bestämningsfaktorer som ligger bakom varför vissa väljer att gå på föreläsningar, eller så kan man frikoppla valet att gå på föreläsningar från studenternas bevekelsegrunder genom att randomisera hur många föreläsningar de måste delta på.)

Ekonomipriset belönar auktionsteori

Ekonomipriskommittén belönar i år Paul Milgrom och hans doktorandhandledare Robert Wilson för deras fundamentala bidrag till auktionsteori. Auktionsteori är en tillämpning av teorin för allokeringsmekanismer, vilken belönades med ekonomipriset 2007. Roth och Shapley tilldelades priset 2012 för tillämpningar av teorin på matchningsproblem, så som till exempel hur skolvalssystem bäst utvecklas. I år belönas alltså ytterligare en tillämpning av teorin för allokeringsmekanismer, auktionsteori. [Read more…]

Milton Friedman och CSR – 50 år senare

För ganska precis 50 år sedan, den 13 september 1970, publicerade The New York Times Magazine en artikel av ekonomen Milton Friedman med titeln “The social responsibility of business is to increase its profits”. Artikeln är en spetsigt formulerad attack på tanken om Corporate Social Responsibility, CSR, idén att företag måste ta ett samhällsansvar bortom maximerandet av aktieägarnas vinst. 

[Read more…]

Hur viktig kan skolan vara?

“Skolresultaten avgörs i klassrummet, inte i antagningsstatistiken”, lyder ett inte ovanligt uttalande i skoldebatten. Enligt detta synsätt drivs de betydande resultatskillnaderna mellan skolor framförallt av skillnader i ledarskap, organisation och pedagogik, inte av elevunderlaget. Samtidigt finns en parallell diskussion där det framförs att likvärdigheten i skolan är god då (bara) några procent av den totala spridningen i elevernas kunskapsresultat kan hänföras till vilken skola de går på. Dessa tillsynes motstridiga uppfattningar framförs ibland av en och samma debattör och en intressant fråga är hur stor del av elevernas resultat som skolan egentligen kan förklara.

[Read more…]

Nationalekonomer som pandemibekämpare

En ljuspunkt dessa dagar är att se att så många olika aktörer i samhället gör vad de kan för att hjälpa till i kampen mot pandemin och för att mildra dess konsekvenser. Detta verkar i hög grad gälla även nationalekonomer. Paul Romer har till exempel argumenterat för masstestning, det har skrivits en rad intressanta artiklar på VoxEU, det har startats ett forskarseminarium online om ”pandemiekonomi”, norska nationalekonomer har bildat en COVID-19-grupp, och både SNS och Nationalekonomiska Föreningen ordnar webbinarier om COVID-19-krisen. Framtiden får utvisa hur mycket nationalekonomer har att bidra med, men det verkar i alla fall inte vara någon brist på god vilja.

Ett annat exempel är en snabbrapport som jag skrev förra veckan tillsammans med Tommy Andersson, Erik Grönqvist, Erik Lindqvist, Hannes Malmberg och Daniel Spiro. Ingen av oss besitter någon expertkunskap i hur man hanterar pandemier, men vi tänkte att det inte kan skada att lägga fram de idéer vi tillsammans kunde komma på i offentlighetens ljus. Vad kom vi då fram till? [Read more…]

När tillfället gör tjuven och tjuven tillfället

Ibland florerar uppgifter av typen ”bara 5 procent av variationen i brottslighet (eller annat fenomen) kan förklaras av vilken miljö någon vuxit upp”. Detta kan få miljön att framstå som en ganska oväsentlig förklaring till fenomenet i fråga; allt bestäms av individuella egenskaper och det är tämligen meningslöst att angripa brottsligheten genom att åtgärda sociala förhållanden. Detta är dock en förhastad slutsats, bland annat i ljuset av att interaktionen mellan individella och sociala faktorer kan vara viktiga. [Read more…]

Vad handlar årets ekonomipris om?

Följande gästinlägg är skrivet av Tessa Bold som är utvecklingsekonom vid IIES, Stockholm universitet. Hon forskar kring utbildning, hälsa, socialförsäkring, anammandet av nya teknologier och klimatförändringar bl.a. med hjälp av fältexperiment.

Årets nobelpris belönar tre forskare, Abhijit Banerjee (MIT), Esther Duflo (MIT) and Michael Kremer (Harvard) för deras experimentella ansats i arbetet med att lindra den globala fattigdomen. [Read more…]

Vad kan vi lära av statistiskt signifikanta resultat?

Konventionen i många vetenskapliga discipliner är att ett p-värde på 5% tolkas som att ett resultat är statistiskt signifikant. Den replikeringskris som först uppstod inom psykologi, men nu tagit sig vidare till bland annat nationalekonomi, har dock visat att många statistiskt signifikanta resultat inte låter sig replikeras. En viktig orsak till detta är att tidskrifter framförallt publicerar statistiskt signifikanta resultat, vilket pressar forskare att medvetet eller omedvetet välja analysmetoder så att man tar sig under 5%-ribban (vilket fick mig att utfärda en varning för statistiskt signifikanta resultat här på Ekonomistas). Men en annan orsak att många resultat inte replikeras kan vara att ett p-värde på 5% helt enkelt är en alltför låg ribba för att betrakta ett resultat som statistiskt signifikant. Tyvärr misstänker jag att många tenderar att överskatta hur mycket vi bör tro på ett resultat som har ett p-värde på 5%. [Read more…]

Opartiska domare?

Nämndemannaväsendet dyker åtkommande upp i den svenska debatten och då inte sällan med kritiska synpunkter på nämndemännens bristande objektivitet. Om inte nämndemännen är opartiska är det naturligtvis ett hot mot rättssäkerheten. Även om diskussionen är befogad är det viktigt att påminna om att alternativet inte är uppenbart. Det finns nämligen en bred och stor forskningslitteratur som visar att inte heller domare är opartiska. [Read more…]

Statistiskt trolleri i världsklass

Det sägs ibland att allt går att bevisa med statistik. Talesättet syftar nog främst på att det är lätt att luras med statistik. Men faktum är att statistisk analys i varierande grad alltid vilar på antaganden. I många fall har vi goda skäl att göra dessa antaganden, medan andra fall är mer kontroversiella och kan ge upphov till långa vetenskapliga debatter, t.ex. när det gäller bortfall, mätfel och vilka variabler man kan bortse från i analysen. En artikel som är under utgivning i Journal of Political Economy visar dock att till och med den mest triviala jämförelse vilar på antaganden som inte är självklara. [Read more…]