Till minne av Jan Ekberg (1942-2022)

Det här är ett gästinlägg av Ali Ahmed, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet, Lars Behrenz, vicerektor vid Linnéuniversitetet och Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet.

Jan Ekberg, professor emeritus i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet har avlidit vid en ålder av 80 år. Jan föddes i Ystad 1942. Hans bedrev universitetsstudier vid Lunds universitet och 1964 tillträdde han en tjänst som amanuens i nationalekonomi vid samma lärosäte. 1968 flyttade Jan till Växjö, och läsåret 1968/69 anställdes han vid det som då var universitetsfilialen till Lunds universitet.

Jan Ekbergs insatser inom svensk nationalekonomi, och för vad som tidigare var Växjö universitet och senare blev Linnéuniversitetet, är minst sagt betydande. Sedan starten på sin forskargärning har hans forskning varit inriktad mot integration av utrikes födda på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska effekter. I en tid när svenska nationalekonomer endast undantagsvis ägnade sig åt invandringsfrågan kom Jans studier att bli viktiga pionjärarbeten och har spelat en stor roll när forskningsfältet om integration vuxit under 2000-talet.

Med hjälp av en longitudinell databas studerade han yrkeskarriären bland 1950- och 1960-talets arbetskraftsinvandrare. Långt senare var han först med att studera integrationen av de bosnier som kom till Sverige under det tidiga 1990-talet. I samband med detta utvärderade han bland annat vilken roll den s.k. ”Hela-Sverige strategin” spelat för integrationen av flyktinginvandrare.

Men det är nog för studierna kring invandringens ekonomiska effekter som han blivit mest känd. I hans doktorsavhandling ”Inkomsteffekter av invandring” från 1983 var den huvudsakliga frågeställningen i vilken utsträckning den offentliga sektorn omfördelar inkomster mellan inrikes och utrikes födda i Sverige. Ett huvudsakligt resultat var att det i allt väsentligt är åldersstrukturen och sysselsättningen hos grupperna som avgör i vilken riktning denna omfördelning går.

Denna typ av studier har ofta lyfts fram i debatten när de ekonomiska effekterna av den förda integrationspolitiken diskuteras. I Jans rapport ”Invandringen och de offentliga finanserna”, skriven på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009, är samma frågeställning i fokus. Även med internationella mått får detta anses vara ett av de allra främsta nationalekonomiska arbetena kring de fiskala effekterna av invandring. Så sent som i den nyligen avslutade valrörelsen gjordes flera referenser till Jans arbeten på detta område.

En styrka hos Jan var bredden i hans publiceringar. Han publicerade sig i tidskrifter som Journal of Population Economics och European Journal of Population men skrev också en rad uppmärksammade offentliga utredningar. Han var dessutom aktiv i såväl den allmänna debatten som i media.

Tillsammans med Lennart Delander och Harald Niklasson var Jan de drivande krafterna bakom att etablera arbetsmarknadsforskningen vid det som då var Högskolan i Växjö och senare Växjö universitet. Han var även en starkt drivande kraft när Växjö universitet fick forskarutbildningsrättigheter i nationalekonomi. Hans engagemang och omtanke om yngre forskare har möjliggjort akademiska karriärer för ett antal personer. I förlängningen inspirerade också Jans insatser till etableringen av ett spetsforskningscenter med inriktning mot diskriminering vid Linnéuniversitetet. Därigenom bidrog Jan även till att forskningen vid lärosätet inte enbart fokuserade på utrikes födda, utan även kom att omfatta andra gruppers grad av framgång, problem och svårigheter på arbets- och bostadsmarknaden.

Ett stort akademiskt arbete är avslutat. Vi är flera som har Jan att tacka för våra möjligheter till en karriär inom akademin. Det är vår övertygelse att Jan Ekbergs arbete kommer att göra avtryck såväl inom akademin som i den allmänna debatten under lång tid framöver.

Comments

  1. Christian Holmqvist says:

    Det är med stor sorg jag läser att min gamle handledare har gått bort. Jan var en fantastisk lärare under mina studieår vid Högskolan i Växjö, tankar går till familj och vänner!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: