Förmögenhetsfördelning i USA och Sverige

Det finns stora skillnader i världen mellan hur de ekonomiska resurserna är fördelade mellan invånarna. USA är ett land som är känt för att ha en ojämlik förmögenhetsfördelning. Är amerikanerna nöjda med det? Eller skulle de vilja ha det annorlunda? Michael Norton (Harvard Business School) och Dan Ariely (Duke School of Business) frågade dem. [Read more…]

Nudge 2.0. – Var går gränsen mellan information och påverkan?

Härom veckan skrev jag kort om bokenScarcity: Why Having Too Little Means So Much” av Sendhil Mullainathan och Eldar Shafir med hänvisning till en recencension av Cass Sunstein i septembernumret av New York Review of Books. Som av en händelse innehåller det senaste numret av NYRB en recension av en bok på ett närliggande tema men denna gång är Cass Sunstein författare till boken, inte recensionen. Boken med den ambitiösa titeln ”Simpler: The Future of Government” är på många sätt en uppföljning av ”Nudge” (recenserad av Robert här) som Sunstein skrev tillsammans med Richard Thaler 2008. Han har sedan dess hunnit med att vara chef för Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) under 2009-2012, och boken kan kanske läsas mot bakgrund av hans nya praktiska erfarenheter. [Read more…]

Ekonomipristagarnas ideologiska resor

Att samhällsvetenskaplig forskning är nära knuten till det omgivande samhället och dess idéer är nog inget nytt. Men vilken effekt har det på vetenskapen och dess utveckling? Det senaste numret av den amerikanska tidskriften Econ Journal Watch presenterar en genomgång av samtliga 71 mottagare av Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne, där varje pristagare får sin ideologiska profil och dess utveckling beskriven. Kartläggningen initierades av tidskriftens redaktör, ekonomiprofessor Daniel Klein, med syfte att studera huruvida pristagarna blivit mer eller mindre “klassiskt liberala” under sin karriär och i vilken grad detta säger något om nationalekonomins utveckling i stort. Resultatet är intressant nog långt ifrån entydigt. [Read more…]

Hur kan Finansutskottet och andra avgöra om Riksbanken uppfyller eller åsidosätter inflationsmålet?

Uppdatering 2014-04-28: Uppdaterad figur 1 finns här. Genomsnittlig inflation sedan 1995 nu bara 1,3 procent. [English translation.]

Hur kan Finansutskottet och andra avgöra om Riksbanken uppfyller eller åsidosätter sitt prisstabilitetsmål? Riksbanken har ju inte perfekt kontroll över inflationen och inflationen kan inte alltid ligga precis på målet. Jo, genom att jämföra genomsnittlig inflation under en längre period med inflationsmålet och även jämföra med andra länder med inflationsmål för att avgöra vad som är möjligt. [Read more…]

Läsvärt vecka 43, 2013

1. Raj Chetty hävdar att nationalekonomi visst är en vetenskap.

2. Krugman recenserar Nordhaus bok The Climate Casino.

2. Angus Deaton sammanfattar budskapet i sin bok The Great Escape. [Read more…]

Ena bankens stöd är den andra bankens nöd

Att banker föredrar att finansiera sin verksamhet via upplåning snarare än med eget kapital är välkänt. Detta är inget unikt för just banker, men bankernas kreditgivare förefaller villiga att acceptera en skuldsättningsgrad långt högre än vad bankerna själva accepterar bland sina företagskunder. En bidragande orsak till detta är att flertalet stater garanterar bankernas skulder varför det är tämligen riskfritt att låna dem pengar. I Danmark är dock situationen annorlunda och sedan ett nytt konkursförfarande infördes år 2010 har de danska bankerna en tydlig finansieringnackdel jämfört med sina konkurrenter. [Read more…]

Dödar nationalekonomer möss?

I ett spektakulärt forskningsprojekt, vars resultat nu publicerats i Science använder ekonomerna Armin Falk och Nora Szech en annorlunda metod för att studera moraliskt beteende: i ett stort experiment lät de sina deltagare välja mellan att rädda livet på en mus och att få pengar. På så sätt studerar de hur människor värderar skada som åsamkas en tredje part i olika situationer. [Read more…]

Missuppfattning om bankernas kapital

Angående bankernas kapitaltäckningskrav står det i DN att läsa att “Ju mer eget kapital en bank måste ha, desto dyrare blir det. Det beror på att det kapital som bankerna lånar ut ger ränteintäkter till banken medan det inte är fallet när det gäller pengar som banken måste spara.” Resonemanget bygger på en vanlig, men inte desto mindre fundamental, missuppfattning av vad bankernas egna kapital är. Sannolikt bygger missuppfattningen på att DN blandar ihop det egna kapitalet med de reserver som bankerna håller för att kunna hantera kundernas behov av kontanter. [Read more…]

Riksbanken ökar skuldtillväxten och förvärrar situationen för låntagarna

[English translation here.]

Som bekant motiverar Riksbanken den strama penningpolitiken med åtföljande låg inflation och hög arbetslöshet med att den behövs för att begränsa hushållens skulder och dess tillväxt. Men Riksbanken påverkar själv, genom inflationen, starkt den reala skuldtillväxten. Genom att hålla inflationen under målet ökar Riksbanken de reala skulderna och den reala skuldtillväxten betydligt, jämfört med om Riksbanken skulle uppfylla inflationsmålet. Man kan som bekant diskutera om det finns ett skuldproblem eller inte. Men, om det finns ett skuldproblem, så gör Riksbanken problemet värre genom att åsidosätta inflationsmålet. Och oavsett om det finns ett skuldproblem eller inte, så gör Riksbanken med nuvarande politik situationen sämre för Sveriges låntagare och bättre för bankerna. [Read more…]

Är tid pengar i förskolan?

Förmodligen är det få länder i världen där direktörer, regeringstjänstemän och forskare i nationalekonomi hjälper till att städa och måla om på sina barns förskola. I Sverige sker dock detta i förskolor som drivs som föräldrakooperativ. Tanken med föräldrakooperativ är att spara pengar genom att en del enklare sysslor sköts av föräldrarna och i stället använda pengarna för att anställda mer och/eller bättre utbildad personal. Det föräldrainflytande och den sociala gemenskap kooperativen skapar är förstås väldigt positiv, men det finns också en annan sida av myntet.  [Read more…]