Replik på Roland Paulsens grundlösa alarmism om svenska pensioner i artikel på DN Kultur

I detta inlägg kommenterar Andreas Bergh och jag en artikel av sociologen Roland Paulsen, ”Svenskarnas passivitet inför den arroganta ekonomiska politiken är obegriplig” (DN den 13 mars). Vi skickade vår kommentar till DN Kultur men ingen svarade på över en vecka och när vi till sist fick tag i DNs kulturchef Björn Wiman meddelade han att vår text blivit för gammal (!) för att publicera. Vi publicerar nu texten på Ekonomistas istället.

[Read more…]

Ojämlikhet i nytt ljus: Hur prisskillnader mellan Tensta och Östermalm förändrar perspektivet

Påverkas inkomstfördelningen av lokala skillnader i priser på varor och tjänster? Studier av globala inkomstskillnader visar att låginkomstländer också har lägre prisnivåer, vilket höjer deras köpkraft och minskar den reala inkomstskillnaden. Samma analys skulle kunna göras inom ett land. Om priserna generellt sett är lägre i låginkomstområden blir de reala inkomstskillnaderna mindre än vad den officiella, nominella, inkomstfördelningen visar. Tyvärr vet vi inte mycket om lokala prisskillnaders betydelse för ojämlikheten. I detta inlägg diskuterar jag denna fråga och redovisar ett litet experiment där jag jämför inkomster och priser på tre lokalt tillhandahållna tjänster i två av Stockholms socioekonomiskt mest åtskilda stadsdelar: Tensta och Östermalm.

[Read more…]

Ägt boende: Bra investering som minskar klyftorna

Att äga sin bostad har många fördelar för såväl ägare som samhället i stort. Ägda bostäder slits mindre än hyrda bostäder. Historiska data visar att bostadsägande har haft lika god långsiktig avkastning som aktier, men till endast halva risken. Länder med en hög andel bostadsägande hushåll har lägre förmögenhetsojämlikhet. Dessa resultat pekar på att när Sverige nu diskuterar hur bostadssituationen kan förbättras, bör fokus läggas på att öka självägande. Särskilt bör boendeformer som ägarlägenheter och småhus premieras.

[Read more…]

Obligationsmarknaden i Sverige: En historisk överblick

En ny studie presenterar ny statistik om obligationsmarknadens utveckling under de senaste två seklerna. Hur viktiga var obligationslån i Sveriges industrialisering på 1800-talet? Har utländskt kapital varit betydelsefullt? Vilka har varit de största låntagarna i Sverige om man jämför stat, kommuner, finansbransch och företag? Utifrån studiens nya data kan lärdomar dras som har relevans även får vår tid.

[Read more…]

Ny historisk statistik från Riksbanken

Nyligen presenterade Riksbanken en ny volym i serien Historisk monetär och finansiell statistik för Sverige. Denna tredje volym innehåller tidsserier över bankerna, obligationsmarknaden, nationalförmögenheten och bostadspriser i Stockholm sedan 1400-talet. Hela boken och alla data kan laddas ned fritt från bankens hemsida.

[Read more…]

Skattetrycket är högre än vi tror

Skattetrycket, eller skattekvoten, är vårt vanligaste mått på ett lands skattenivå. Det mäts genom att dela de totala skatteintäkterna med samtliga inkomster mätta enligt bruttonationalprodukten BNP. Måttets enkelhet är en styrka, men ett problem är att använda BNP som inkomstnämnare eftersom BNP räknar kapitalförslitning, alltså värdeminskning till följd av kapitalstockens åldrande, som en inkomst trots att den snarare mäter behovet av extra investeringar för att hålla kapitalet intakt. Ett alternativ till BNP när skattetrycket beräknas är nettonationalprodukten, NNP, som exkluderar kapitalförslitning, och som därmed ligger närmare de faktiska inkomster som ska betala skatten. Skattetrycket i NNP höjer Sveriges skattetryck från 43% till 52% och uppvisar en mindre minskning på senare tid än skattetrycket i BNP.

[Read more…]

Ett nytt försvarslån krävs förmodligen för att täcka den militära upprustningen

När länder behöver göra särskilt stora investeringar som ska täcka både nutida och framtida behov finns skäl att dessa investeringar läggs vid sidan av den löpande statsbudgeten. Sverige står inför en period av upprustning av sitt militära och civila försvar efter decennier av eftersatt underhåll och låga investeringar. I detta inlägg används en enkel kapitaliseringsmodell för att beräkna storleken på investeringsbehovet, och resultatet visar att flera hundratals miljarder krävs för att återkapitalisera försvaret. Sådana belopp kan inte enkelt ordnas genom att höja den årliga försvarsbudgeten. Statlig upplåning är ett rimligare finansieringsalterantiv för en sådan massiv upprustning.

[Read more…]

Inkomstfördelningen 2021: En tidig analys av preliminära taxeringsdata

Hur förändrades hushållens inkomster och inkomstspridningen under 2021, Coronapandemins andra år? Svaret har ännu inte redovisats i SCBs officiella statistik på grund av de tidsfördröjningar som finns i inrapporteringen av vissa inkomstdata. Men i detta inlägg presenteras preliminära resultat från Skatteverkets register över samtliga svenskars deklarationer och löntagares kontrolluppgifter, vilka finns redan nu för hela 2021. De preliminära resultaten visar på fallande inkomster bland vissa låginkomsttagare och ökade inkomster i toppen, särskilt ökade reavinster, vilket sammantaget har resulterat i stigande inkomstskillnader både före och efter skatt under 2021.

[Read more…]

Globaliseringen återhämtar sig

Coronapandemins nedstängningar skadade alla länders ekonomier och störde viktiga handelskedjor runtom hela världen. Transportkostnaderna ökade och handeln i varor och komponenter minskade, vilket orsakade en utbudschock som har bidragit till den inflation vi ser idag. Men under det senaste året har läget förändrats. Vaccinet och de fallande inkomsterna har lett till att många länder nu har öppnat sina gränser för att återupprätta handeln, och detta har gett resultat. Fraktkostnaderna faller kraftigt samtidigt som handelsvolymerna ökar. Mycket talar för att det ökade utbudet kommer att trycka tillbaka inflationen och förbättra den ekonomiska konjunkturen.

[Read more…]

Därför bör inte enskilda utgiftsposter i statsbudgeten knytas till BNP

Den svenska statsbudgeten bestäms utifrån behov och resurser, med två undantag: försvaret och biståndet. Dessa poster har politikerna istället knutit till nivån på bruttonationalprodukten, BNP, vilket försvagar kopplingen till utgiftsområdenas behov samt skapar oönskad omfördelning inom budgeten. I detta inlägg diskuteras problemen med att knyta enskilda utgiftsposter till BNP.

[Read more…]