Sveriges nya inkomstfördelningsstatistik

Uppgifter om den svenska inkomstfördelningen har sedan 1970-talet baserats på en kombination av intervjuundersökningar och taxeringsinformation. Intervjuerna har behövts för att få kunskap om vilka som bor i varje hushåll, något som skatteregistren inte säger mycket om. Men med hjälp av det nya lägenhetsregistret kommer SCB nu att byta från intervjuer till en helt registerbaserad statistik. En ny rapport från SCB jämför den gamla och den nya inkomstfördelningsstatistiken.

Fram till nu har det mesta av vår kunskap om inkomstfördelningen i Sverige byggt på SCBs så kallade inkomstfördelningsundersökningen och databasen HEK (Hushållens ekonomi) som finns sedan mitten av 1970-talet (förutom toppinkomstdatabasen som visar utvecklingen sedan 1900-talets början). I HEK intervjuar SCB en stor mängd hushåll om deras situation och beräkna disponibel inkomst, och konsumtionsmöjlighet, per hushållsmedlem eller konsumtionsenhet som det egentligen är (dvs hushållsmedlemmar där barn får något lägre vikt), något som deklarationer och taxeringsregister inte säger mycket om. Dessa HEK-hushåll har kallats kosthushåll.

Men två saker har nyligen skett som gör att HEK nu går i graven. Det första är ökande bortfall i alla SCBs urvalsundersökningar. Den senaste versionen av HEK hade nästan 50% bortfall, vilket är mycket högt och skapar stor osäkerhet i statistiken (se tidigare Ekonomistasinlägg om SCBs växande bortfallsproblem). Det andra som skett är det nya lägenhetsregistret som sedan ett par år ger information om vilka som bor i lägenheter, något vi visste ganska lite om tidigare.

Dessa problem i kombination med att HEK kostar ett antal miljoner varje år har fått att SCB ersätta HEK med en ny, totalräknad inkomstfördelningsstatistik — kallad TRIF — där bostadshushåll ersätter kosthushållen. Populationsstorleken går därigenom från ca 40.000 till 9,3 miljoner, vilket är en ansenlig ökning som även möjliggör en kraftigt förbättrad koppling med andra register.

Frågan är dock: kommer den nya TRIF vara en fullgod ersättare för HEK? Kommer vi alltså att kunna fortsätta dra slutsatser om såväl nivån som långa utvecklingstrender i den svenska inkomstfördelningen? En rapport från SCB antyder att så verkar vara fallet, åtminstone för många av de frågor vi vill ha svar på. Bilden nedan visar genomsnittsinkomsten per konsumtionsenhet för olika grupper i fördelningen och vid första ögonkastet ser det väldigt bra ut.

trif

Även när man beaktar fördelningsmått såsom Gini-koefficienten eller fattigdomsandelar är överensstämmelsen påfallande hög. Studenters inkomster i genomsnitt är betydligt högre i den nya statistiken, vilket skulle kunna antyda en bättre täckning och därmed högre kvalitet.

Ett av problemen i TRIF är dock att gruppen hushåll som varken är ensamstående eller sammanboende med eller utan barn, som som kallas “övriga hushåll”, är mer än dubbelt så stor i TRIF som i HEK, med en andel på nästan 18 procent. SCB-rapporten diskuterar orsakerna till detta, och de har dels att göra med definitionsskillnader men även svårigheter att klassificera hushåll där t ex mor- eller farföräldrar lever. I vilken grad denna oklarhet påverkar förståelsen för exempelvis låginkomsthushållens situation bör granskas närmare.

Sammantaget är dock min bedömning att SCBs nya registerbaserade inkomstfördelningsstatistik håller hög kvalitet och kommer att fungera väl även vid längre tidsjämförelser. Värdet att hela befolkningen nu ingår är också betydande eftersom det möjliggör bredare analyser av olika utfall där vi nu har ett hushållsbegrepp som fungerar vid välfärdsanalyser. Naturligtvis kvarstår dock en hel del arbete att kontrollera kvaliteten i TRIF och övergången från HEK, så fortsättning lär följa.

Comments

  1. Ska vi enas om att undersökningen är en gissning?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: