AEA 2: En plog kräver sin man

Somliga har förmågan att återkommande leverera forskning som man blir lite avundsjuk på. Studier av typen ”vad smart, vad självklart, varför har inte jag kommit på det själv?”. Nathan Nunn vid Harvard är en sådan forskare och han hade nya alster att presentera på AEA i Denver. I dessa kopplar han det historiska användandet av plogen i jordbruket till dagens könsrolls- och fertilitetsmönster.

Tanken är enkel; i en del regioner plöjdes jorden medan man i andra områden förlitade sig på svedjebruk och hackor. Eftersom plogen kräver muskelstyrka för att manövereras så uppstod i plogsamhällen en tydlig arbetsdelning där kvinnorna fick ansvaret för hemmet medan männen arbetade på åkern. Med hjälp av detaljerad data över historiska jordbruksmetoder så visar Nunn och medförfattare att dessa påverkar både kvinnors arbetskraftsdeltagande och attityderna till att kvinnor ska yrkesarbeta än idag.

Dessutom verkar barnafödandet vara lägre i samhällen där plogen användes. Eftersom plogen gör att kvinnorna stannar hemma snarare än arbetar på fälten så kan detta resultat verka motsägelsefullt. Nunn visar dock på värdet av att ha ett flexibelt teoretiskt sinne och argumenterar att barn liksom kvinnor inte var lika användbara i ett jordbruk som förlitade sig på plogen; inte minst gör plogen att man inte behöver rensa ogräs för hand. Eftersom barnen inte är så användbara så skaffar man färre av dem.

För att verkligen driva hem sin poäng så visar Nunn att dessa mönster även gäller bland andra generationens invandrare i USA. Kvinnor som har sitt ursprung i länder som historiskt använde plogen förvärvsarbetar i lägre utsträckning och föder färre barn än kvinnor med sitt ursprung i länder som nyttjade andra jordbruksmetoder. Dessutom står sig resultaten när författarna tar hänsyn till en mängd andra faktorer som skulle kunna förklara
sambandet.

Hur fascinerande detta än är så blir man lite besvärad av att alla resultat verkar möjliga att rationalisera inom ramen för Nunns väldigt vaga teori. Men kanske denna typ av forskning mer än något annat ska ses som en form av perspektivgivande humaniora än som vetenskap? Givet hur vanliga forskare av Nunns typ börjar bli så kan man fråga sig om de humanistiska ämnena trots allt kanske inte är så svältfödda nuförtiden. Det är bara det att forskarna lärt sig lite statistik och migrerat till de nationalekonomiska institutionerna.

AEA 1: Publiceringsbias, gener och signifikansnivåer

Vägen över till nationalekonomins Cannesfestival, American Economic Associations möte i Denver, ägnade jag åt att läsa en artikel i the New Yorker. Den beskriver hur empiriska fynd som verkar helt stabila verkar försvinna när andra forskare försöker replikera dem. Forskningsfusk, kanske någon påstår men i det exempel som lyfts fram i artikeln är det originalfyndens upphovsman som själv råkat ut för problemen; varje gång han upprepat sina experiment har effekterna blivit mindre och mindre.

Hur märkligt detta än kan verka så har samma mönster uppmärksammats inom en mängd olika forskningsfält. Som the New Yorker skriver orsakas detta av en samverkan mellan ett par olika faktorer. I grunden beror problemet på att en del samband av statistisk nödvändighet kommer att se starka ut trots att de egentligen bara är orsakade av slumpen. Ju fler studier som genomförs, desto fler skensamband kommer att upptäckas.

Eftersom sådana skensamband kan vara mycket uppseedeväckande – de är ju trots allt orsakade av slumpen – finns möjligheten att de publiceras i prestigefyllda tidskrifter. Samma tidskrifter skulle däremot aldrig publicerat ett experiment som visade att samma samband inte verkar finnas; Science hade knappast varit en välciterad tidskrift om den vecka ut och vecka in berättade för läsarna hur världen inte fungerar.

Förutom tidskifternas publiceringsbias – tendensen att bara publicera signifikanta samband – så finns även dess lillasyster; forskarnas egna bias att bara rapportera experiment som lett någonstans. Att rapportera alla de misslyckade experiment som ligger bakom varje forskningsgenombrott vore inte bara tröstlöst, det skulle även innebära att man vore tvungen att justera de statistiska signifikanstesten — vilket minskar sannolikheten att ens fynd är signifikanta.

Dessa är inga nya insikter men en intressant presentation av Dan Benjamin om hur den genetiska forskningen kan påverka den nationalekonomiska visade att problemen kan förväntas bli större framöver. Det finns en enorm mängd möjliga samband mellan gener, miljö och olika utfall; antalet testbara hypoteser är troligen större än antalet människor som någonsin levt. När denna typ av forskning blir allt billigare kommer också antalet skensamband att öka dramatiskt.

Generöst nog berättade Benjamin frikostigt om sina egna misslyckanden. Teoretiskt förväntade samband mellan gener och utfall som varit kraftigt signifikanta i ett första urval av tusentals individer hade varit omöjliga att replikera när fler vågor av data blivit tillgängliga. I andra fall hade de initiala resultaten överlevt flera replikeringsförsök bara för att senare gå upp i rök.

Oavsett vad man tycker om just denna typ av forskning – Benjamin tror den har en framtid – så finns det anledning att fundera över hur vi testar statistisk signifikans, hur vi rapporterar empiriska resultat och vilket värde som tillskrivs replikationsstudier. Förändringar i normerna kring detta måste dock ske på institutionell nivå eftersom ingen enskild forskare har incitament att ställa högre krav på sin egen forskning än vad forskarsamhället kräver. I väntan på dessa förändringar kommer vi att fortsätta publicera fynd som övertygande visar hur världen fungerar. Och i morgon kommer vi att ha ändrat oss.

Lästips: Utbud, efterfråga och regleringar

I ett intressant inlägg diskuterar Ed Glaeser de regionala befolkningsförändringar som uppenbarats i den senaste amerikanska folkräkningen. Hans slutsats är att dessa primärt drivits av skillnader i regleringar som styr markanvändningen, snarare än i skillnader i produktivitetstillväxt eller i olika regioners inneboende attraktionskraft.

En fråga som väcks är om kanske planregler, regler för fastighetskatter och hyresregleringen påverkar flyttströmmarna i Sverige mer än man tror.