Vad blir effekterna av ett fall i bostadspriserna?

[English translation]

Ett av Riksbankens argument för en högre styrränta är att detta skulle minska risken för ett framtida fall i priset på bostäder. Ett framtida prisfall skulle nämligen kunna leda till lägre framtida inflation och högre arbetslöshet. Men hur stora skulle effekterna på inflation och arbetslöshet kunna bli av ett prisfall på t.ex. 20 procent? Det finns en hel del information om detta, inklusive Riksbankens egna utredningar och beräkningar. Det mesta tyder på att effekterna av ett fall i bostadspriserna på 20 procent skulle vara relativt begränsade. Effekterna är knappast större än den högre arbetslöshet och lägre inflation som nuvarande penningpolitik orsakar.  [Read more…]

Hur får vi råd med välfärden?

Idag presenteras SNS Konjunkturrådsrapport 2014 med titeln ”Hur får vi råd med välfärden?” (se också DN-debatt här). Rapporten är skriven av Torben Andersen, Annika Sundén och mig och tar sin utgångspunkt i vad ett otal rapporter konstaterat de senaste åren, nämligen att det svenska välfärdssystemet står inför betydande utmaningar i termer av dess finansiering.  [Read more…]

Finns det en prisbubbla på bostadsmarknaden?

[English translation.]

Det här är ett gästinlägg av Harry Flam, som är professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

USA och flera länder i Europa har i finanskrisens och eurokrisens spår upplevt kraftiga prisfall på bostadsmarknaden. I USA föll ett prisindex som mest med 43 procent, på Irland med nästan 50 procent och i Spanien hittills med 30 procent. Detta bidrog till mycket negativa utfall i dessa länder: bankerna led enorma kreditförluster och skar ner sin utlåning, många måste räddas av skattebetalarna, hushållen blev fattigare, och företag och hushåll skar ned sin efterfrågan, med hög arbetslöshet som följd.

I efterhand har man kunnat konstatera att bostadspriserna i dessa länder var högt uppdrivna på grund av förväntningar om stora framtida kapitalvinster. Mot bakgrund av att bostadspriserna i Sverige sedan mitten av 90-talet uppvisar en historiskt kraftig uppgång – priserna på småhus har stigit realt med ca 300 procent – efter att tidigare ha följt konsumentprisindex, kan man fråga sig om även vi har en prisbubbla som riskerar att spricka, med svåra konsekvenser för hushållen, bankerna och samhällsekonomin?

[Read more…]

Orättvis rättvisesyn

Det svenska samhällets strävan efter rättvisa och jämlikhet är i första hand fokuserad på Sverige och vi som bor här. Sverige är också förhållandevis jämlikt — kanske går det inte att skapa så väldigt mycket mer jämlika samhällen utan att kompromissa med andra viktiga värden. Men i ett globalt perspektiv är Sverige snarare att likna vid en exklusiv country club där alla som privilegierats med medlemskap är varandras jämlikar, samtidigt som ojämlikheten bland massorna utan medlemskap är enorm. Vi ägnar mycket möda åt att försöka fördela möjligheter och resurser jämlikt inom denna exklusiva lilla klubb och de politiska striderna handlar till stor del om just detta. I en del frågor finns det visserligen ingen motsättning mellan att skapa jämlikhet inom klubben och att skapa global jämlikhet, men i många andra frågor finns en mycket tydlig målkonflikt. Denna svårlösta motsättning mellan nationell och internationell rättvisa tycker jag har gjort sig särskild påmind i en rad frågor på senare tid. [Read more…]

Lönegapet mellan kvinnor och män – ett sista kapitel?

Att kvinnor fortfarande har lägre löner än män även om de har samma arbete är ett ämne som ofta återkommer i samhällsdebatten (senast i DN i måndags, signerat Gudryn Schyman (Fi) och Per Bolund (mp). Men löneskillnaden har stadigt minskat i takt med att kvinnor blivit alltmer produktiva, välutbildade och välrepresenterade också i höglöneyrken. Harvardekonomen Claudia Goldin hävdar i en ny uppsats att bara en sak återstår att göra för att gapet ska stängas. [Read more…]

Är hushållens boränteförväntningar för låga?

[English translation.]

Sedan i somras har Riksbanken fört fram ett nytt skäl till en högre reporänta (Riksbankens styrränta). Riksbanken påstår nämligen att hushållen skulle ha för låga boränteförväntningar. Men en närmare granskning visar att det knappast finns grund för Riksbankens påstående. (Detta alldeles bortsett från att, om hushållens boränteförväntingar skulle vara ett problem, så är en högre reporänta knappast lösningen.)

[Read more…]

Problem på bostadsmarknaden ingen ursäkt för Ingves att missa inflationsmålet

English translation.

I en stort upplagd intervju i DN den 3 januari oroar sig riksbankschefen Stefan Ingves som vanligt för hushållens skulder och föreslår nu en bred kommission för att reformera bostadsmarknaden. För Riksbankens del menar Stefan Ingves att en bättre fungerande bostadsmarknad skulle ta bort ett bekymmer som i dag lägger börda på penningpolitiken. Då ökar utrymmet att ännu tydligare inrikta räntebesluten på att ”i någorlunda närtid” nå inflationsmålet, menar han. Men är problemen på bostadsmarknaden en ursäkt för att missa inflationsmålet? [Read more…]

Lyssningstips under ledigheten

Juletid och nyårsledigt innebär förhoppningsvis tid för kontemplation och eftertanke. För alla som har möjlighet kommer därför här några spridda lyssningstips från när och fjärran.

  1. Amerikanska NPR:s podcast ”Planet Money”. En rad oväntade och klart lyssningsvärda samtal om allehanda ekonomiska frågor. (Länk)
  2. SR:s Filosofiska rummet om ”Tillit”. Tankeväckande diskussion om denna ”djupa” institutionella variabel som förefaller vara så viktig för länders välstånd. (Länk)
  3. SR:s Filosofiska rummet om ”Prekariatet — en ny global underklass”. En rejält knepig term på ett i högsta grad diffust fenomen: att den globaliserade ekonomin medför en växande och på vissa centrala sätt homogen grupp av korttidsanställda och arbetslösa, unga som gamla,  hög- som lågutbildade, i nord och syd. Programmet ger inga svar men är ställer en del intressant frågor. (Länk)
  4. Ed Leamer om makroekonomin i EconTalk. UCLA-ekonomen Leamer om sin bok där han lyfter fram behovet av mönster och berättelser för att bättre förstå makroekonomins utveckling. En mängd oneliners och garanterat nya perspektiv. (Länk)
  5. Studio Ett-intervju med Assar Lindbeck om hans memoarer. Förhoppningsvis kan denna ”teaser” locka fler att läsa och lära av svensk nationalekonomis Grand Old Man. (Länk)