Är regeringens skepsis mot GMO välgrundad?

Sveriges hållning i EU gällande genetiskt modifierade grödor, GM-grödor eller GMO, har traditionellt varit att följa EUs vetenskapliga rekommendationer. Men trots att EU sedan många år haft en extremt skeptisk linje mot GMO, verkar Sverige nu vilja föra en ännu extremare politik. Sveriges Radio rapporterar att regeringen instruerat sin representant från Livsmedelsverket att frångå den traditionella svenska hållningen och inte följa EUs vetenskapliga råd.

För några år sedan beskrev den engelske utvecklingsekonomen Paul Collier i en artikel i Foreign Affairs (och i sin bok The Bottom Billion) hur den europeiska biståndspolitiken svikit de fattiga länderna på flera sätt. Europas “hungerpolitik” har bland annat tvingat Afrikanska länder att frångå effektiv användning av GM-grödor och Collier menar att detta beror dels på en fix idé om att ekologiskt jordbruk måste ske i småskaligt format och dels på en politisk anti-amerikanism som här får utlopp eftersom de flesta GM-företagen är amerikanska.

Den svenska regeringens förändrade hållning verkar ha nära koppling till dessa båda ståndpunkter. I senaste numret av tidskriften Folkvett som ges ut av föreningen Vetenskap och Folkbildning presenteras en enkätundersökning av de politiska partiernas inställning i olika vetenskapsfrågor, och en av dessa gällde GM-grödor.

Miljöpartiets grundhållning är att GMO inte ska släppas ut i naturen. De anger fyra skäl: “risken att något skadligt sprids okontrollerat”, “risken för framkallad resistens”, “Socio-ekonomiska effekter: Hittills har utvecklingen bidragit till att stärka ett fåtal bolags ställning på utsädesmarknaden” samt att pengarna istället bör användas för att utveckla det ekologiska jordbruket.

Socialdemokraterna är mer positiva till GMO men pratar också om riskerna och om försiktighetsprincipen. Vänsterpartiet är radikalast och arbetar aktivt mot införandet av GMO i EU och Sverige (Feministiskt initiativ vill att det förbjuds helt).

De borgerliga partierna (med undantag för KD) är betydligt positivare gentemot GMO, och detsamma gäller Piratpartiet och Sverigedemokraterna.

Det verkar alltså finnas en vänster-höger-gradient i partiernas inställning till GMO i linje med Paul Colliers observationer. Men vad säger forskningen om GM-grödor? För tre år sedan presenterade ekologen Torbjörn Fagerström och ekonomen Sören Wibe en intressant och läsvärd rapport för dåvarande Expertgruppen för miljöstudier där argumenten för och emot gentekniskt förädlade grödor i svenskt jordbruk gicks igenom. Riskerna med GMO behandlas, vilka framför allt handlar om genspridning (att GMO-grödornas gener skulle spridas till andra grödor), särhållning (att skördade GMO-grödor skulle blandas med andra grödor) och resistensbildning. Dessa risker vägdes sedan mot GMgrödornas fördelar som främst handlar om ökad produktion och motståndskraft mot skadeinsekter.

Rapportens slutsats pekade ut betydande samhällsvinster med GM-grödor och särskilt verkar farhågorna vara betydligt överdrivna. Forskarnas bedömning av riskerna med GMO sammanfattas på följande vis (rapportens s. 11):

En omfattande riskforskning har bedrivits för att klarlägga om de farhågor som initialt knöts till GM-grödor är befogade. Denna forskning har emellertid inte gett något vetenskapligt stöd för uppfattningen att GM-grödor skulle innebära några risker för miljö eller hälsa. Det är också den sammanfattande slutsats som EU-kommissionen drar i en färsk rapport. De c:a 130 projekt, med deltagande av över 500 forskargrupper, som arbetat med riskforskning på genmodifierade växter, och som finansierats av EU med totalt 300 miljoner Euro, har inte kunnat påvisa någon högre risk för människor eller miljö jämfört med traditionellt förädlade växter.

Att uppmärksamma risker med GM-grödor är en sund och ansvarsfull hållning, men riskerna måste vägas mot de fördelar som GM-grödorna för med sig. Forskningen visar här att farhågorna med GM-grödornas benägenhet att spridas till andra grödor eller att skapa resistens är betydligt överdrivna. Den svenska regeringens hållning borde återspegla dessa fakta snarare än ideologiska fixa idéer om sakernas tillstånd.

Comments

 1. Micke says:

  Som alltid när en rubrik är utformad som en fråga kan man konstatera att Betteridge says no.

  Detta fall är inget undantag.

  • Så din rubrik skulle vara: “Finns det fog för forskarnas kritik mot regeringen?”

   • Micke says:

    Nej. Det låg inte i mitt svar att rubriken var felaktig. Jag gav bara en läshjälp för personer som inte är insatta i ämnet. Din rubrik skulle vara faktamässigt felaktig. 🙂

 2. Andreas SO says:
 3. Johan Grönlund says:

  Det som jag ser som det största problemet när det kommer till GMO och bistånd är att man riskerar låsa in u-länderna i ett beroende då nästan alla GMO-grödor kommer från företag i Väst samt har patent, Istället för att kunna köpa in utsäde i det egna landet måste man köpa från väst. Det är det största problemet som jag ser det och samtidigt diskuteras det nästan inte alls.

  • Som jag ser det är detta en fråga om patent- och konkurrenslagstiftning, samt vilka former av offentlig innovationspolitik som kan och bör bedrivas (se tex https://ekonomistas.se/2014/11/07/vad-bor-staten-gora/). Det är i sig inget argument mot GMO, precis som att patenträtt på läkemedel inte är ett argument mot läkemedel.

   • Johan Grönlund says:

    Jag är inte emot GMO bara anser att man måste lösa de frågorna innan man börjar en jordbruksbiståndspolitik som baseras på GMO.

    Rapporten från Expertgruppen för miljöstudier visar ju på tydliga samhällsvinster. Men skulle vara intressant om det fanns någon forskning som visar om det är företagsekonomisk lönsamt för bönder med dagens patent- och konkurrenslagstiftning att odla GMO i Sverige. Just med tanke på beroendet av enskilda leverantörer samt oförmågan att skapa sitt eget utsäde etc.

 4. Tony J says:

  Taleb et al. visar väldigt tydligt (http://arxiv.org/abs/1410.5787) att de som förespråkar och vill införa GMO ska kunna bevisa att säkerheten med införandet av grödorna är så gott som fullständig . Varken traditionella C/B-analyser eller real-optioner är tillämpliga vid analys av GMO eftersom införandet av dem kan ge utfall med risk för oändliga kostnader. Detta beror på att införandet av GMO är “förödelse-problem” med utfall som i tid är oändliga och därmed även har kostnader som är oändliga. Tycker att regeringen/politikerna har en sund inställning i detta fall och det verkar som om de har fattat riskerna med GMO.

  • Micke says:

   Det är en mild överdrift att säga att Taleb et al. “väldigt tydligt” visar någonting alls. Hade inte NNT satt sitt namn på detta paper hade det omedelbart förpassats till glömskans arkiv. Vi vet att användning av fossila bränslen leder till extrema negativa externaliteter. Varför tillåts det? Vad är annorlunda där? De har rätt i att kärnkraft inte är lika farligt, men man kan förstås inte säga “x måste totalförbjudas eftersom y har en mindre potentiell nedsida” om y är helt orelaterad till x.

   Deras paper innehåller också en lång rad osmakliga formuleringar som syftar till att skrämma oinformerade läsare. Typiskt exempel: “Foods derived from GMOs are not tested in humans before they are marketed.” Sanningen är förstås att det ställs *exakt* samma krav på denna sorts mat som på all annan mat. Hur skulle det annars fungera?

   Idén att GMO leder till monokulturer med negativa konsekvenser förefaller helt felaktig. I takt med att vi lär oss mer förefaller det tvärtom betydligt mer troligt att olika varianter av grödor är optimala på olika platser, vilket skulle öka den genetiska variationen.

   • Tony J says:

    Ett svar värdigt GMO-lobbyn. Du tar upp fossila bränslen som inte ingår i studien och inte har något med GMO att göra. Men eftersom du gör det låt oss ta det som ett exempel. Anta att fossila bränslen inte hade införts än idag och att vi vet vad vi vet om dem just nu, skulle vi då införa dem? Med all säkerhet inte, såvida inte förespråkarna av fossila bränslen kan bevisa att fossila bränslen inte kan leda till växthuseffekter mm med systemiska och förödande konsekvenser, vilket är föga troligt. Kontentan av studien är ju just detta att försiktighetsprincipen bör tillämpas där hela system riskerar att slås ut med förödande konsekvenser som följd. Du bemöter alltså inte studiens huvudteser om att kostnaderna är oändliga (även vid låg risk) vid denna typ av risk, att det finns olika typer av risker och att GMO är ett förödelseproblem där införandet av detsamma kräver nästintill 100 %-ig bevisning framtagen av tillverkaren.

    Sanningen är väl att den mat vi äter är testad av människor i 1000-tals, 100-tals och 10-tals år. Utvecklingar och variationer av maten som inte fungerat har vi slutat att odla och det har i stort sett hela tiden skett på lokal nivå med små spridningseffekter och risker. Problemet med GMO är att förespråkarna vill sprida den globalt så fort som möjligt utan det naturliga urvalet och testningen som vår mat alltid genomgått. Så att säga att det ställts samma krav på testningen av GMO-mat som alla annan mat är felaktigt. Testa i 10-tals år på lokal nivå. Visa det i studier och återkom sen.

    Problemet med GMO-lobbyn är att de i stort sett aldrig gör (eller visar) några studier. Det är alltid svepande formuleringar som att det förefaller som om och att det verkar som om. Om det nu är så att GMO inte kan leda till monokulturer med förödande konsekvenser så får GMO-lobbyn bevisa det. Du får gärna ange källor som visar de longitudinella studier som genomförts.

   • Yergen says:

    Hej Tony,

    Tyvärr har du missförstått hur framtagning av nya varianter av grödor går till. Konventionella metoder, dvs bestrålning av grödan tills man får den mutation man önskar, testas inte alls för eventuella farligheter. GMO är i princip omöjligt att testa lokalt i EU. Så att säga att det ställs samma krav är helt felaktigt. Det ställs helt orimliga krav på GMO-grödor. Konsekvenserna av dessa båda metoder är dock likadan, dvs man kan få en “ny” gröda som inte tidigare funnits i naturen. Dessutom är dessa konventionella grödor lika patenterade som GMO-grödor så det finns inte heller där någon skillnad i affärsmodeller.

    Sedan kan man ju konstatera att man ätit GMO-produkter i USA i två decennier utan att något förödelseproblem uppstått. Borde inte det räcka som test för åtminstone dessa produkter?

    Till sist kan man ju fråga sig om det är rimligt att kräva att man skall bevisa ofarlighet. Är det ens genomförbart? Monokulturer handlar väl mer om jordbruksmetoder än utveckling av grödor så frågan borde väl istället vara hur man undviker monokulturer med GMO-grödor?

    Mvh
    Jörgen

 5. Bill says:

  Att människor svälter beror, som alla här förstås redan vet men inte låtsas om, inte främst på att det produceras för lite proviant i världen, utan framför allt på bristande omfördelning (läs: intresse att hjälpa en annan person utan att själv få något för det).

  GMO-produktion är bara ännu ett i raden av sätt på vilket bemedlade människor ska kunna göra något för mindre bemedlade utan att det inskränker på de förras bekvämlighet. Och till på köpet bli ännu lite mer förmögen.

  • Andreas SO says:

   Tro det eller ej så kan man vara för GMO och samtidigt ge pengar i välgörenhet. Det ena utesluter inte det andra.

 6. Stefan Åström says:

  Intressant att se ett gäng ekonomer diskutera den här frågan. Själv är jag biolog.
  Taleb et al (tack för länken) fann jag totalt obergriplig vilket kanske har att göra med att jag är ovan att läsa primärlitteratur i detta ämne. Det är ett stort problem att det är så svårt att kommunicera över ämnesgränserna. Finns det en mer begriplig sammanfattning av vad de menar?
  Däremot är jag van att läsa primärlitteratur om själva tekniken som används för att förändra genomet hos diverse organismer. I USA är diskussionen annorlunda än i Europa, något mindre dogmatisk enligt mig. Dan Voytas har publicerat en intressant artikel som definierar problemet som lagstiftarna står inför (http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001877). De nya metoder som används för att göra specifika genförändringar (TALENs och Crispr/Cas9) är mer förfinade än tidigare metoder och lämnar inget spår efter sig förutom den förändring som önskas. Som ett exempel så finns en vetesort som är resistent mot mjöldagg efter att en gen (i sex kopior eftersom vete är en hexaploid) inakiverats med TALEN-teknologi.
  “After segregation of the TALEN-encoding transgene, the resultant powdery mildew resistance line had no foreign DNA in its genome, and relative to the 17.1-Gb genome of its susceptible parent, differed by a mere 530 base pairs.” (http://www.nature.com/nbt/journal/v32/n9/full/nbt.3013.html)
  Utan att vara överdrivet framstegsoptimistisk så borde en sådan vetesort vara positivt för miljön (inga fungicider behöver spridas på veteåkrarna) och bra för böndernas ekonomi. Jag har svårt att se problemet.
  (Länkarna kanske kräver tillgång till ett universitetsbibliotek, sorry)

  • sandelin says:

   Men vadå stefan, du är professor i “Developmental Biology” och ser ut att ha publicerat en herrans massa om DNA och genmanipulering, men ändå kan du inte ens förstå ett dugg av vad en ekonom försöker beskriva när hen ska ge sig in i din disciplin?

   Om en biolog försökte beskriva en ekonomisk teori om för varför vissa är fattiga, varför bankerna fick problem 2008 eller varför en RB-räntehöjning alltid är korrekt (!), oavsett omständigheter – skulle en professor i ekonomi förstå vad hen pratar om.

 7. Patrik Nilsson says:

  Gener kodar för protein och protein äter vi. Om allt protein sönderdelas till sina beståndsdelar, aminosyror, är det inget problem, men det sker inte.

  Prioner (sv.wikipedia.org/wiki/Prion) är protein som kommer med födan och orsakar sjukdom. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom är ett exempel på en sådan sjukdom

  Får vi i oss protein vi inte är byggda för, blir vi sjuka. Det måste vi akta oss för. Jag kommer alltid att välja bort GM-mat.

  • Andreas SO says:

   Eftersom det verkar råda vetenskaplig konsensus kring det faktum att “GM-mat” inte medför några hälsorisker så skulle jag inte dra mig en sekund för att köpa sådan mat.

   http://theness.com/neurologicablog/index.php/19-years-of-feeding-animals-gmo-shows-no-harm/

   • Patrik Nilsson says:

    Symtomen om du äter något som är skadligt kan dröja lång tid. Det är svårt att bevisa.

    Det är först på senare år som tobaksbolagen har fått ge sig. Många har behövt dö för att bevisa att rökning orsakar tidig död.

   • Andreas SO says:

    Jag vet inte när de gav sig men förmodligen årtionden efter det att 99% av alla människor redan visste hur det låg till. Eftersom det inte går att genomföra experimentella studier som visar på att rökning dödar (av etiska skäl) så går det ju inte heller att bevisa. Korrelationen är ju dock så extremt hög att man är bra naiv om man tror att rökning inte dödar, om man ska uttrycka det milt. Jag ska inte låtsas att jag är någon expert men det är ju uppenbart att man måste väga enorma fördelar mot potentiella risker. De som är kategoriskt emot GMO verkar vara en del av eko-lobbyn, för att använda den provocerande retorik som använts tidigare i tråden.

 8. Mats E says:

  Jag kan inte låta bli att se en parallel mellan MPs syn på GMO och den Kristna högerns syn på stamcellsforskning.

 9. Flera som kommenterat här verkar ha goda kunskaper om förädlingstekniker, men jag vill ändå tipsa om boken “Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling” (gratis e-version på http://www.slu.se/shapingourfood). Där beskrivs olika tekniker, vad det finns för GM-produkter, etik, lagstiftning och lite om ekonomi. Och varför man i vissa fall behöver ta till bioteknik för att få önskat resultat (något som ofta glöms bort).

 10. Andreas SO says:

  Det har skrivits en mycket bra artikel om det obegripliga motståndet mot GMO:
  http://www.svt.se/opinion/article2611478.svt

  I dag dör runt en halv miljon barn i delar av världen varje år av brist på vitamin A. Som ett sätt att bekämpa detta tog forskare fram den genmodifierade risvarianten Golden Rice. Detta är anti-GMO-lobbyn emot. Att riskerna inte skulle vara utredda är också struntprat. Vad motståndet egentligen grundar sig i kan man bara spekulera i. Lobbyn för eko-mat tillåter ju inte GMO och vill så klart tjäna så mycket pengar som möjligt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: