Nathan Rosenberg (1927-2015)

En av efterkrigstidens stora forskare inom ekonomisk historia och entreprenörskap, Nathan Rosenberg, har gått bort vid 87 års ålder. Rosenbergs var verksam vid Stanforduniversitet och hans forskning berörde framför allt frågor om betydelsen av teknologisk utveckling för ekonomisk tillväxt och vilken roll institutioner, lärande och risktagande spelar i denna process.

Rosenberg opponerade sig tidigt mot ekonomernas syn på teknologisk utveckling som en närmast automatisk process vilken man kan ta för given. Tvärtom, menade Rosenberg, är teknologisk utveckling avhängig en rad viktiga förutsättningar, inte minst gällande de ramar inom vilka innovatörer och entreprenörer kan verka. Ekonomiska incitament och tydliga spelregler i samhället var enligt Rosenberg centrala för att aktörerna skulle vilja ta risker och utveckla de rådande ekonomiska strukturerna.

Hans bok Inside the black box: technology and economics från 1983 där dessa idéer presenterades fick ett enormt genomslag och tillhör idag en av de mest citerade ekonomiböckerna alla kategorier. Ekonomipristagaren Douglass North har bland annat medgivit att hans teorier om institutioners betydelse var influerade av Rosenbergs arbete. Även uppföljaren Exploring the black box fick ett stort genomslag.

I boken How the west grew rich tillsammans med L E Birdzell tag Rosenberg ett bredare tag om västvärldens ekonomiska historia och betydelsen av institutioner och teknologisk utveckling. Denna bok inspirerade senare Johan Myhrman att gör en egen institutionell analys av Sveriges ekonomiska historia i Hur Sverige blev rikt.

På senare år breddade Rosenberg sitt forskningsintresse och studerade även frågor kring universitetens organisation och prestanda. I boken Akademiskt entreprenörskap. Universitet och näringsliv i samverkan (i engelsk version) skriven tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, studeras förutsättningarna för en långsiktigt produktiv universitetsforskning i USA och Sverige. Boken betonar vikten av korrekta incitament både inom och utom akademin och lyfter fram flera konkreta förslag för en bättre akademisk entreprenörsmiljö.

Läs även Joshua Gans minnestext om Rosenberg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: