SADEV i kris

För ett par veckor sedan skrev jag ett inlägg om hur krisen i SIDA indikerar att även den myndighet som ska granska SIDA, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV), har problem. Jag avslutade inlägget med en uppmaning till UD att fundera över om den nuvarande strukturen för SIDAs granskning är adekvat.

Efter mitt inlägg fick jag flera mejl från personer med både god kännedom och starka åsikter om SADEVs arbete. Tonen var överlag mycket kritisk gentemot SADEV och dess ledning. Så här skriver en person (som godkänt citering) med god insyn i myndigheten:

Det finns mycket att berätta om nedlagda utvärderingar, utvärderingsförslag som förkastas, en ledning som saknar kunskaper i kvalificerad utvärdering, ledarskap, utveckling och bistånd, och utvärderingar som aldrig fokuserar på biståndets resultat.

Vidare antyds en undergivenhet och ojsälvständighet gentemot UD, vilken yttrar sig i att SADEV inte vill (eller vågar?) inleda granskningar utan först be UD om lov, att UD ska konsulteras under utvärderingarnas gång samt att man dessutom ber UD om lov att få publicera en gjord utvärdering.

Kritiken är givetvis mycket allvarlig. Om man ska tro den anonyme visselblåsaren ovan är SADEV en myndighet i djup strukturkris och situationen kommer inte att förbättras av sig själv eftersom orsaken till problemen finns i SADEVs egen organisation och verksledning.

Den naturliga följdfrågan är om de ansvariga på UD är medvetna om situationen i SADEV. Sverige spenderar nästan 30 miljarder kronor på bistånd men verkar sakna en adekvat extern granskning av hur pengarna används. Är det så UD vill ha det?

Comments

 1. Kristian Grönqvist says:

  Kanske inte UD vad man kan förstå, men UD vill inte bli ertappad med byxorna nere.
  SIDA och sin tur ger inte ett intryck av att vilja ändra status quo, utan där verkar folk mer intresserade av hur de själva har det, än vart pengarna går.

 2. Mats Persson says:

  Hela denna diskussion visar hur viktigt det är att forskare gör utvärderingarna, snarare än byråkrater och politiker. Därför bör generaldirektören för ett sådant verk rekryteras ur forskarsamhället – precis som i fallet med IFAU i Uppsala – och inte vara en reträttpost för någon avdankad byråkrat eller politiker.

 3. I artikeln sägs att SADEV varken initierar, genomför eller publicerar rapporter självständigt, utan UD som överrock. Jag har själv erfarenhet som utvärderare för UD och känner inte igen bilden, men om det stämmer har SADEV upphört att fungera som en självständig myndighet, och i praktiken i stället blivit en enhet inom UD. Det var knappast avsikten.

  Utvärderandets dilemma är att en utvärderare med integritet måste vara beredd att bita den hand som föder honom. Att agera så är svårt för en konsult som är beroende av en ständig ström av uppdrag. Därför kom många av de utvärderingar som beställdes av SIDA att bli intetsägande. Det förväntades att SADEV fenom att vara en självständig myndighet skulle kunna åstadkomma mer djuplodande utvärderingar.

  Regeringen valde som förste chef en nationalekonom med förankring i etablerade traditioner, där utförarnas intressen anses förklara utfallet av politiska beslut. När han som GD uttryckte samma synpunkter författade cheferna för de fyra stora biståndsorganisationerna. tillsammans ett protestbrev, som ledde till att han fick avgå efter bara åtta månader som chef.

  Är det då SADEV som ska lastas för att organisationen har dragit lärdomar av den händelsen? Snarare kan man ana inkonsekvens från UD: när GD gör det han är utsedd att göra får han gå! Det vore märkligt om inte dessa turer skulle ge SADEV identitetsproblem. Det vore intressant att se en utvärdering av utvärderarna. Jag kan se olika lösningar på dilemmat.

 4. Mats Persson says:

  Det är intressant att IFAU uppenbarligen har lyckas agera som en självständig myndighet, med självständiga forskare som inte tvekar att bita den hand som föder dem. Att skapa en sådan företagskultur är naturligtvis svårt; allt hänger på att chefen är en stark person med hög prestige inom forskarsamhället och en god portion integritet. Var hittar man en sådan till SADEV?

 5. Mats Persson, de hade ju en sådan chef och det dög inte. 🙂

 6. Mats Persson says:

  Intressant. Jag har hört helt andra skäl till att Anders Danielsson slutade som chef för SADEV. Men om Me har rätt – att han fick gå för att han skötte sitt jobb – skulle det ju ha varit en skandal. I så fall kan man undra varför han inte lyckades skapa opinion mot regeringens beslut.
  Me lyckas inte ge en förklaring till varför IFAU har lyckats, medan SADEV har misslyckats. Antag att IFAU publicerar en rapport som visar att exempelvis AMS inte uppfyller sina mål. Då tror jag nog att IFAUs ledning har så pass stark ställning inom forskarsamhället att om regeringen skulle försöka ge den sparken, skulle det bli en präktig skandal. Varför blev det inte någon sådan skandal när Anders Danielsson tvingades bort från SADEV?

 7. Henrik says:

  För att biståndet har ett mycket starkt stöd i det politiska etablissemanget, 6 av 7 riksdagspartier stödjer det helhjärtat, – med skygglappar – och att många andra aktörer med politiskt inflytande som frivilligorganisationer också stödjer det?

 8. Mats Persson, Exemplet IFAU är bara delvis relevant. Det kan ge viss vägledning om hur man styr undan ett dylikt institut från att uppslukas av sitt departement, men IFAUs uppdrage är mycket enklare. Det finns egentligen bara en beroende variabel. Bistånd är så mycket mer komplicerat. De verkliga målen är inte ens uttalade. Huvudändamålet med att ge bistånd är att det är en av ”medlemsavgifterna” i ”The International Community”, som inte betyder ”Alla medlemsstater i FN”, utan OECD-länderna plus minus några länder.

  Bistånd är alltså till stor del symbolpolitik. Man offrar resurser på det gemensamma altaret (jfr cargokult, forntida brännoffer, etc.) Offret ger prestige. Kommen så långt i resonemanget inser man att ett institut som SADEV skulle ha stor nytta av att bygga sin verksamhet på en negativ hypotes och ägna sig åt att leta positiva exempel, som fungerar trots alla de faktorer som Public Choice-litteraturen har behandlat i decennier.

  I det ljuset kan man se chefsbytet och den märkliga situation som verkar råda om man ska tro utsagan om SADEVs nuvarande osjälvständiga ställning. En slarvig slutsats jag har dragit är att SADEV har gått från att vara producent av postdoctjänster till att bli en enhet vid UD. SADEV är en alldeles för bra idé för att man ska låta utvecklingen stanna där.

  Du har nog också kompletterande uppgifter via din korridorgranne. Jag har emellertid sett tillräckligt många akademiska tillsättningar och avsättningar för att ha så stora illusioner om den akademiska världens förmåga till gemensamt manifesterad solidaritet med kollegor. Jag är emellertid försiktig med att uttrycka synpunkter om namngivna personer på nätet.

 9. Bo Sjö says:

  Eftersom jag har jobbat, eller varit anställd i alla fall, på SADEV fram till den 10/6 kan jag hålla med om mycket av det som skrivets ovan. Anders Danielsson var otroligt kompetent för jobbet. Jag kan dementera att han blev tvingad att sluta pga av sitt intresse för privatsektorutveckling och att han ville ha ett oberoende institut. (Även om många önskar att så var fallet.)
  Anders drev linjen att SADEV skulle utvärdera efter vetesnskapliga metoder, och utvärdera där det fanns behov av utvärderingar, inte där UD/Sida efterfrågade ‘utvärderingar.’ De av UD Sida efterfrågade utvärderingarna är vad som kallas uppföljningar, dvs man följer upp hur Sida implementerar regeringens politik.
  SADEV intervjuar handläggare och mellanchefer om hur de lyckas implemetera regeringen politik. Som jämförelse IFAU kan t.ex. intervjua handläggare på AF och AMS om hur väl de lyckas integrera t.ex. rättighetsperspektivet i sina policies, men aldrig någonsin ifrågasätta det regeringen och arbetsmarknadsdepartementet gör för att få en fungerande arbetsmarknad. Utom då möjligen i det lilla.
  SADEV släppte nyligen ett regeringsuppdrag om resultaten av Sveriges bistånd till Zambia. SADEV utvärderar inte vad Sveriges bistånd kan tänkas ha bidraget med till Zambias utveckling, vilket är Sveriges mål, utan huruvida Sida under 2008-09 följde den strategi Sida själva skrev 2007. Resultaten i SADEVs utvärdering är inte särskilt förvånande, om man säger så. Jag hade gärna titta närnare på resultaten av Sveriges stöd, och utvecklat metoder för detta.
  Jfr. med Norge som i princip lägger ner Zambia, efter 50 år av bistånd med lite resultat. Enligt Normännen uppgår de beräknade inkomsterna från en möjlig men låg skatt på kopparproduktionen till 3-4 gånger det totala biståndet till Zambia per år! “Det mest korrupta land jag jobbat i” sa den norske ambassadören med ett förflutet från bl.a. Kenya. Utifrån Norges slutsatser finns det ett klart behov av att utvärdera resultaten av Sveriges bistånd till Zambia på riktigt, och inte stanna vid hurvuvida Sida gjorde det de sa att de skulle göra.

 10. Bo Sjö, OK, det börjar dyka upp rätt tydliga indikationer på att det har inträffat en skandal i det tysta. Jag tror inte att det här var vad riksdagen hade tänkt sig när den godkände bildandet av SADEV.

  Den kritik som riktades mot de utvärderingar som gjordes av SIDAs konsulter var just att de var snäva måleffektutvärderingar med utgångspunkt från regeringens och SIDAs beslut. Då kan man fråga vad SADEV har för existensberättigande, om myndigheten fortsätter i den traditionen. Vi vet ju redan svaret innan vi läst en dylik utvärdering – något i stil med Dr Pangloss levnadsvisdom om att vi lever i den bästa av världar, där allt blir så bra som det bara kan bli.

  Men det är knappast meningsfullt att väcka opinion mot utvecklingen i SADEV. En kritik måste ta sin utgångspunkt i ett önskat utfall – en vision av hur institutet skulle kunna utföra sina uppgifter. Det är ju ingen brist på meningsfulla arbetsuppgifter, om institutet bara slipper agera knähund.

Trackbacks

 1. […] bekant med turerna kring SADEV är nog inte särskilt förvånad (Daniel har t ex skrivit om SADEV här på ekonomistas). Det finns mycket att säga om det som varit och om hur SADEV ska ”omstartas” men […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: