Lennart Schön (1946-2016)

Vi har just nåtts av nyheten att professorn i ekonomisk historia vid Lunds universitet, Lennart Schön, har gått bort. Lennart var under flera decennier en centralgestalt inom svensk ekonomisk historia och han är förmodligen den internationellt mest välkände svenske ekonomhistorikern. Lennarts forskning om historiska nationalräkenskaper var banbrytande och hans arbeten kring den ekonomisk tillväxtens fluktuationer har inspirerat många efterföljande forskare. Hans lärobok om Sveriges moderna ekonomiska historia från 2000 är idag en självklar utgångspunkt för undervisningen i ämnet. Svensk samhällsvetenskap och humaniora har förlorat en värdefull medarbetare.

Namnet Lennart Schön har både inom ekonomisk historia och nationalekonomi varit synonymt med genuin kunskap om frågor som rör svensk ekonomi, tillväxtens utveckling och den samhälleliga strukturomvandlingens orsaker och konsekvenser. Lennarts forskning behandlade dessa viktiga frågor och han deltog även aktivt i samhällsdebatten när han ansåg det vara motiverat.

En viktig grund för Lennarts framgångsrika karriär är den miljö inom han verkade: den ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. På detta ställe arbetade Lennart Jörberg under 1960- och 70-talen med att konstruera och kvantitativt analysera stora historiska databaser vilket inspirerade en kohort unga ekonomhistoriker, bl a Lennart, Olle Krantz, Göran Ahlström, Carl-Axel Nilsson, Rolf Ohlsson, Christer Gunnarsson, Tommy Bengtsson och fler. Det var också i Lund som ekonomhistorikerna anammade den nationalekonomiskt och institutionellt inspirerade historieanalysen á la Douglass North och Robert Vogel (och även Eli Heckscher), något som knappast skedde på något annat håll i Sverige vid den tiden.

De lundensiska ekonomhistorikerna kom att under 1970- och 1980-talen beskriva den svenska ekonomins utveckling på ett sätt som ingen tidigare gjort. Lennart var en central person i detta arbete. Tillsammans med Olle Krantz byggde han våra första historiska nationalräkenskaper, alltså dataserier som används för att bl a beräkna BNP. Deras arbete fick en nytändning under 2000-talet och den senaste versionen av databasen lanserades så sent som i november 2015 och presenteras på denna hemsida.

En av de specifika forskningsfrågor som Lennart kom att förknippas med gäller förekomsten av långa cykler i ekonomin. När ekonomier utvecklas, t ex genom nya teknologiska landvinningar som ger upphov till nyföretagande och omfördelning av resurser mellan ekonomins sektorer, påverkas ekonomins tillväxttakt men även risken för strukturkriser. Lennart menade att det fanns kronologiska mönster i denna utveckling, nämligen långa 40-årscykler (s k Kondratieff-cykler) och inom dessa även kortare cykler (se hans översikt i denna ED-artikel). Även om existensen av sådana närmast naturvetenskapliga cykler är omtvistad (se bl a denna intressanta debatt i Historisk tidskrift mellan Lennart (inlägg) och två ekonom-historiker från Umeå (inlägg 1 och 2) kan inte annat sägas än att Lennart var en aktiv och hela tiden intellektuellt hederlig företrädare för sin linje.

Lennart var inte bara framstående forskare, utan också en framgångsrik handledare. Under hans ledning växte en rad av ämnets idag mest framgångsrika forskare fram i Lund, och därutöver otaliga uppsatsstudenter.

Vi är många som kommer att sakna Lennarts arbete och kunniga omdöme. Våra tankar går naturligtvis också till hans familj i denna svåra stund.

Comments

 1. Benny Johansson says:

  Beklagar detta mycket. Hade en del att göra med Lennart under min tid som förbundsdirektör för Civilekonomerna. Han var kunnig, intressant och förenade det med att vara både trevlig och ödmjuk. Sorgligt!

 2. Håkan Lindgren says:

  Det är med bestörtning som jag i dag mottog beskedet om Lennarts bortgång. Sorgen och saknaden är stor för oss alla men naturligtvis störst för de närstående. Till dem går mina tankar i första hand. Lennart var en fin och ödmjuk kollega, trofast sina Åkermanska-Dahménska ideal. På denna institutionella grund formulerade han teorier om långa cykler i den ekonomiska utvecklingen som varje forskargeneration i ekonomisk historia måste förhålla sig till. Tack Lennart!

 3. Sven Hellroth says:

  Det var verkligen en tråkig nyhet. Jag hade Lennart som lärare i ekonomisk-historia 1978 och minns honom som såväl duktig pedagog som en skicklig ambassadör för ekonomisk-historia. Genom Lennart lades grunden för mitt intresse för ekonomisk-historia, och som jag så småningom kom att disputera i.

 4. Tack Daniel för en bra översikt över Lennart Schöns omfattande insatser för den ekonomiska vetenskapen! Han var tillsammans med kollegorna i Lund pionjärer. Under senare år har nya databaser bidragit till att ansatsen med strukturcykelutveckling i den svenska ekonomin kommit att ifrågasättas i den form som Lennart Schön och Olle Krantz etablerade. Jag tänker närmast på Rodney Edvinssons bidrag i Historisk tidskrift 2010, 130:4 där han granskar den svenska sk strukturcykelmodellen. Problemet med denna typ av modell är att de tenderar att låsa fast analysen i endogena faktorer. I mitt arbete framkommer att under frihandelsvänliga perioder har den inhemska utvecklingen blivit förändrad jämfört med tullvänliga perioder. Resultatet har blivit att den svenska näringslivsstrukturen förändrats och gått i nya riktningar, liksom att exogena innovationer och politiska ”chocker” haft inflytande. Att utgå från en tradition med deterministiska inslag kan leda till att analysen begränsas i synnerhet som forskning om samtida internationella relationer och paralleller ger ytterligare kunskap om den svenska ekonomins inriktning och utveckling.

 5. Hugo André says:

  Det var verkligen en mycket tråkig nyhet. Jag minns från mina egna studier av ekonomisk historia att han har varit mycket inflytelserik inom ämnet.

  Det här kanske verkar lite okänsligt men den intressanta sammanfattningen i bloginlägget får mig att undra varför det måste till att någon dör för att vi ska skriva sådana texter om ledande gestalter. Troligtvis är jag inte den enda som gärna skulle läsa den här sortens inlägg om vad för upptäckter och insikter som utvecklats av dagens tunga nationelekonomer/forskare i ekonomirelaterade ämnen.

 6. Jari Eloranta says:

  Lennart was a great colleague and friend. So sorry to hear this. Condolences.

 7. Ulf Danielsson says:

  Det är med bestörtning som jag i dag fått veta om Lennarts bortgång. Vi var klubbkamrater i BK Ringen, vänner och svenska mästare i boxning båda två.

 8. Sorgligt! Lennart Schön levandegjorde ekonomisk historia för mig. Lennart var en mycket duktig pedagog, som gjorde (och gör i någon mening) stort intryck på mig. Tack Lennart!

Trackbacks

 1. […] Ekonomistas finns en bra genomgång av Lennart Schöns vetenskapliga insatser på det ekonom-historiska […]

 2. […] svag för strukturanalytiska perspektiv, typ ekonomins långa vågor (Kondratiev, Schumpeter, Schön), men jag tror det är viktigt att se demografins och reproduktionens betydelse i relation till […]

 3. […] taloushistorian professorin Lennart Schönin (1946-2016) 1)Waldenström, D. (2016). “Lennart Schön (1946-2016)“. Ekonomistas, 7.1.2016; Bengstsson, T., Gunnarsson, C., Ljungberg, J. & Nilsson, A. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: