Ny omfattande forskningsöversikt om ekonomisk ojämlikhet

I takt med en ständigt ökande mängd forskningsrön uppstår tid efter annan ett behov av att sammanfatta forskningsläget inom olika ämnesområden. Nyligen släpptes den allra senaste översikten av forskningen om ekonomisk ojämlikhet och inkomstfördelning i den välkända bokserien Handbook of Income Distribution. I denna forskningsantologi har redaktörerna Anthony Atkinson och François Bourguignon bjudit in fördelningsforskare att sammanfatta kunskapsläget inom olika områden. Översikterna vänder sig till forskare men är skrivna så att inte enbart det egna ämnets experter ska kunna förstå, vilket gör antologin till en veritabel bibel för alla som vill fördjupa sin förståelse av den ekonomiska ojämlikheten i våra samhällen.

Handbook-antologin innehåller hela 24 kapitel i två volymer som täcker de flesta områden som är relevanta inom fördelningsanalysen. Kapitlen har delats in i fyra avdelningar.

Den första avdelningen diskuterar frågor om vad ojämlikhet är, hur fenomenet bör definieras och mätas. Exempelvis beskrivs hur ojämlikhet analyserats av nationalekonomer sedan Smiths och Ricardos dagar´och hur ojämlikhet kan mätas i multidimensionella modeller.

Den andra avdelningen går igenom evidens. I det första kapitlet beskriver Jesper och jag vad vi vet om långa historiska trender i inkomst- och förmögenhetsfördelningen inom framför allt den rika världen (kapitlets innehåll har Jesper skrivit om här). De andra kapitlen studerar bland annat senare tiders utveckling i såväl rika som fattiga länder. Begreppet inkomströrlighet analyseras i ett kapitel medan et annat går igenom vad vi vet om inkomstojämlikheten mellan könen.

Den tredje avdelningen lyfter fram faktorer som kan förklara ojämlikhetens karaktär och förändring. Här beskrivs bland annat betydelsen av folkhälsa, arbetsmarknadsinstitutioner och kapital och arv, men även hur dagens makroekonomiska modeller försöker inkorporera fördelningsaspekter i sina analyser.

Den fjärde, och sista, avdelningen går igenom politiska aspekter och implikationer av ojämlikhet. Här diskuteras sambandet mellan demokrati och ojämlikhet, hur välfärdssamhällets uppbyggnad påverkar och påverkas av den ekonomiska fördelningen och vilka metoder forskare kan använda för att analysera politikens effekter.

Sammantaget ger denna Handbook en balanserad bild av vad vi idag vet om den ekonomiska ojämlikheten, dess innebörd, utveckling och vilka faktorer som bestämmer dess omfattning. Även om antologins bredd och djup imponerar visar den också att vi fortfarande har mycket att lära och på vissa områden befinner oss ganska långt från en position där vi kan uttala oss säkert om fördelningsutfallen. Men det hindrar inte att denna antologi kommer att vara en värdefull utgångspunkt för den internationella ojämlikhetsforskningen i många år framöver.

Comments

  1. Hur beställer jag boken?

  2. Fredrik Junkka says:

    Intressant! Är det någon ide att hoppas på en populärvetenskaplig/kortare version? För oss om inte arbetar i området är dryga 2000 sidor/5 kilo i mastigaste laget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: