Svidande kritik av regeringens skatteutredning

sou20113För en tid sedan presenterade regeringen ett delbetänkande i sin pågående utredning om företagsbeskattningen, Skatteincitament för riskkapital. Detta är otvetydigt en frågan av stor vikt: vi behöver välavvägda och effektivt utformade företagsskatter som ger tydliga signaler till dagens – och morgondagens – företagare om hur vi ser på deras insatser.

Utredningens förutsättningar var goda, inte minst med tanke på att flera av Sveriges experter på företagsbeskattning ingick, däribland professorerna Jan Södersten, Sven-Olof Lodin och Magnus Henrekson, företagsledaren Rune Andersson och Skatteverkets GD Ingemar Hansson

Men utredningsarbetet verkar ha varit förknippat med motsättningar. Jag ska inte gå in på själva sakförslagen (riskkapitalavdrag och emissionskredit), men läsningen av de många och långa reservationerna är nedslående. Några exempel:

Rune Andersson:

Möjligheterna att via förändringar i reglerna för beskattning förbättra förutsättningarna för företagande och investeringar i Sverige är som jag ser det stora. Kommitténs arbete har emellertid i allt för hög grad kommit att präglas av fiskala hänsyn. Därför är det min uppfattning att de förslag som läggs fram inte är tillräckligt verkningsfulla. (s. 323)

Magnus Henrekson:

De förslag som utredningen presenterar har, enligt min uppfattning inte tillräckligt baserats på den forskning som finns om hur investerare och entreprenörer interagerar i innovationsskapande aktiviteter. […] Att kalla ett förslag som innebär en skattekredit för riskkapitalavdrag är därutöver missvisande. Utredningen borde enligt mitt förmenande avstå från att sätta förskönande etiketter på sina förslag. Det är dels desinformerande, dels gör det att vi riskerar att få en diskussion om beteckningar snarare än om substans. (s. 337-338)

Skattejuristen Peter Nilsson:

Sammantaget är det mycket tveksamt om kommitténs förslag
som de är utformade i mer än undantagsfall ger ett reellt incitament
för att stimulera tillgången till riskkapital. Förslagen kommer,
enligt min uppfattning, därför inte att i någon större utsträckning
främja att fler företag startas och växer.

Naturligtvis finns det även de som stödjer utredningens förslag. Enligt planen ska de bli verklighet den 1 januari 2013, och därefter kanske vi får det verkliga svaret på hur väl de fungerar.