Ny historisk statistik från Riksbanken

Nyligen presenterade Riksbanken en ny volym i serien Historisk monetär och finansiell statistik för Sverige. Denna tredje volym innehåller tidsserier över bankerna, obligationsmarknaden, nationalförmögenheten och bostadspriser i Stockholm sedan 1400-talet. Hela boken och alla data kan laddas ned fritt från bankens hemsida.

Projektet som beskriver Sveriges monetära och finansiella historiska statistik lanserades 2008 och har sedan dess gett ut tre tjocka bokvolymer med forskningskapitel som beskriver och sammanställer historiska tidsserier. Projektet, som har letts av Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och mig själv, syftar till att samla och tillhandahålla data som kan användas för forskning och utredning. Liknande projekt finns numera i flera länder (se t ex Norge och flera länder hos BIS).

De två första svenska volymerna täckte in en rad områden. Del 1 innehöll serier över växelkurser, priser och löner. Del 2 innehöll serier över huspriser, aktiekurser och räntor, nationalräkenskaper samt Riksbankens balansräkning.

I den nyutgivna tredje volymen presenteras sammanlagt nio kapitel som täcker in fyra ämnesområden: banker, obligationer, huspriser och nationalförmögenhet.

Bankernas utveckling, 1772-2020
I två kapitel beskriver Klas Fregert, Lunds universitet, och Lars Ahnland, Stockholms universitet, bankernas utveckling gällande bankmarknadens struktur och reglering samt bankernas aktivitet som t ex omsättning, kreditgivning, kriser och kapitaltäckning. Fregerts kapitel täcker den första perioden fram till 1870 och Ahnlands kapitel tiden därefter.

Figur 1: Bankkrediter uppdelat på bankinstitutioner, 1870-2020 (andel av BNP).

Obligationsmarknaden, 1835-2020
Lånefinansiering har varit en viktig del av Sveriges utveckling från jordbruksekonomi till industrination. I detta kapitel som jag har skrivit beskrivs hur den svenska obligationsmarknaden växte fram för att finansiera jordbruket men sedan kom att finansiera industrialisering både genom statens stora utlandslån och industriföretagens obligationer. På 1900-talet styrdes den största delen av lånen över till att finansiera bostadsbyggande.

Figur 2: Obligationsmarknaden i Sverige, 1835-2020 (femårssummor, % BNP).

Stockholms bostadspriser, 1420-2020
I fyra kapitel (medeltid, 1600-1730, 1726-1875, hela perioden) beskriver Lili-Annè Aldman, Emelie Carlsson, Rodney Edvinsson, Klas Eriksson, Bo Franzén, Gustav Ingman och Johan Söderberg konstruerandet av en databas över bostadspriser i Stockholm under sexhundra år. En mängd datamaterial har använts och resultatet är unikt i sin tidsmässiga omfattning.

Figur 3: Bostadsprisindex för Stockholm deflaterat med KPI (svart serie) och reallön (orange serie), 1420-2020.

Nationalförmögenheten, 1810-2020
Sveriges ekonomi beskrivs oftast i termer av ekonomiska flöden såsom inkomster, sparande och investeringar, men intresset för att studera ekonomiska stockar såsom tillgångar, skulder och förmögenhet har vuxit sig starkt på senare tid. I detta kapitel av mig beskrivs den svenska nationalförmögenhetens storlek och sammansättning under de senaste tvåhundra åren samt en lång genomgång av de historiska statistikkällorna som ligger till grund för konstruerandet av denna databas.

Figur 4: Nationalförmögenheten, privat förmögenhet, offentlig förmögenhet, 1810-2020 (% NNI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: