Socialstyrelsens öppna jämförelser välkomnas

I vissa situationer är vi mer utsatta än i andra. Detta gäller till exempel när vi är barn, när vi är sjuka eller när vi har hamnat i ekonomiska svårigheter. Det som verkligen avgör om vi har ett välfärdssamhälle eller inte är i vilken utsträckning samhället bistår oss i liknande situationer och om alla får tillgång till lika bra hjälp. Ett problem har här länge varit att det är svårt att utifrån tillgänglig statistik säga något om detta och framförallt så är det svårt för en medborgare att veta vad hon/han kan kräva av samhället.

Sedan några år tillbaka har Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa så kallade öppna jämförelser för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Även om sådana jämförelser aldrig kan ge en heltäckande bild så underlättar de onekligen insynen och granskningen av dessa verksamheter. Samtidigt är det viktigt att det som jämförs faktiskt är relevanta saker. Annars är risken stor att verksamheten inriktas på att prestera vad avser de saker som mäts på andra faktorers bekostnad. Därför är ett välkommet inslag i de öppna jämförelserna de brukarenkäter som genomförs.

Hittills har framför allt äldreomsorgen, missbruksvården, social barn- och ungdomsvård samt stödet till personer med funktionsnedsättningar jämförts, men under året kommer den första jämförelsen av det ekonomiska biståndet och under 2012 väntas såväl hemlöshet som arbetet med brottsoffer granskas.

Comments

 1. Per-Olof Persson says:

  Jämförelser är bra om lågproduktiva verksamheterna lär av högproduktiva verksamheter. De lågproduktiva verksamheterna måste använda de knappa resurserna mer effektivt.

  Problemet med välfärdstjänsterna inom den offentliga sektorn, är att det endast är de ekonomiska kriserna och budgetneddragningarna som har gjort välfärdsproduktionen mer produktiv. Detta är det enda incitament som hittills har existerat.

  Inom välfärdsproduktionen finns inget marknadstest där dåliga verksamheter antingen försvinner eller motiveras till förbättringar. Därför kan ett system med en statlig skolpeng, sjukvårdspeng, äldreomsorgspeng etc per individ vara ett bättre system.

  Om en peng per individ införs och ingen produktion får ske inom den offentliga sektorn, och om all produktion sker i konkurrerande privata företag, skulle marknadstestet införas automatiskt. Människor skulle vända sig till de företag som producerade välfärdstjänsterna med högst kvalitet.

 2. Per-Olof Persson says:

  Krav för att offentligfinansieringen av sjukvården ska vara acceptabel. Några exempelkriterier som en forskare på området skulle kunna ställa upp:

  a) Vårdtillgången i det offentliga systemet ska vara sådan att det inte skapas långa köer

  b) Den offentliga finansieringen får inte missgynna skötsamma och ansvarstagande personer till förmån för personer med högriskbeteenden

  c) Vården ska i huvudsak ha påtagliga positiva externaliteter

  d) Den offentliga finansieringen får inte förstöra befintliga fungerande marknader

  e) Staten ska ha råd att betala sina vårdåtaganden utan att skattetrycket ständigt behöver växa

  f) Patienterna får inte mista den värdighet och respekt som de skulle åtnjutit om de vore riktiga kunder som betalade för sig själva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: