Tidiga insatser för sjukskrivna – rätt medicin för lägre sjukfrånvaro?

(av Per Engström, Pathric Hägglund och Per Johansson, ED 2013:2)

Tidiga insatser utgör en hörnsten i den nya sjukskrivningsprocessen. För att denna strategi ska vara verkningsfull fordras emellertid att rätt individ får rätt insats. Annars riskerar sjukfrånvaron att öka i stället för att minska. I artikeln redovisas resultaten från ett omfattande fältexperiment i sjukförsäkringen som visar att en grupp sjukskrivna som fick insatser tidigt i sjukskrivningsprocessen i högre grad lämnade arbetsmarknaden inom 15 månader än en grupp som fick vänta. Författarna förklarar de negativa resultaten med svårigheterna med att särskilja sjukskrivna som är i behov av rehabilitering från dem som har låga kostnader för att kvarstå med ersättning från sjukförsäkringen.

Läs artikeln här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: